Особлива інформація емітента (відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

25.03.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 33

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

18.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)


53

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації,

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах

 

 

Інформація про випуск цінних паперів:

 

Вид, тип і категорія ЦП:
Акції іменні прості

Кількість випусків ЦП:
1

Номінальна вартість ЦП:
100,00 грн.

Особлива інформація емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова

Проекти рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «Паритет»,
що відбудуться 14.04.2018:
 Питання порядку денного:

Визначення порядку проведення Загальних зборів,

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «Паритет»:

Визначити запропонований порядок проведення Загальних зборів, обрати лічильну комісію в кількості однієї особи – акціонера Олещенко О.О., Головою зборів обрати Лобань О.О., секретарем зборів –

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ПАРИТЕТ”
(ЄДРПОУ 25153928; 39609 Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Галузевий, 30)
повідомляє
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
22.04.2017 р. о