Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів
 

Інформація про випуск

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «Паритет», що відбудуться 12.04.2019:

Визначення порядку проведення Загальних зборів, обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Визначити запропонований порядок проведення Загальних зборів. Обрати лічильну комісію в кількості