Уведомление о проведении Общего собрания акционеров

 

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ПАРИТЕТ”

повідомляє

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

31.03.2015 р. о 13 год. 00 хв. за адресою 39609, України, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 12 год. 30 хв. до 12 год. 50 хв.

Порядок денний:

  1. Визначення порядку проведення Загальних зборів, обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
  2. Звіт директора ПрАТ „Паритет” Безуглого О.Б. за підсумками роботи за 2014 рік.
  3. Звіт Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за підсумками роботи за 2014 рік.
  4. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Паритет”, рішень Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за 2014 рік.
  5. Розподіл прибутку (збитків) та вирішення питання про виплату дивідендів за 2014 рік. (доповідач Голова Наглядової ради ПрАТ „Паритет”– Олещенко О.О.).
  6. Визначення напрямків розвитку та роботи ПрАТ „Паритет” на 2015.р. (доповідач Голова Наглядової ради ПрАТ „Паритет” – Олещенко О.О.).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах –27.03.2015 р.  Для участі у зборах при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і доручення на право участі у зборах, засвідчене відповідно до чинного законодавства України. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань  порядку денного Ви можете звернувшись за місцезнаходженням  Товариства  у  робочі  дні  з 13.00 до 16.30  у приймальну Виконавчого директора ПрАТ „Паритет” — Безуглого О.Б., а в день проведення Загальних зборів — також  у місці їх проведення.  Довідки за телефоном: (05366) 4-21-91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства  (тис.грн.)

Найменування показників
Період
Звітний     2014 рік Попередній
Усього активів 1853,5 1180,1
Основні засоби 469,1 516,9
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 585,8 366,9
Сумарна дебіторська заборгованість 793,1 296,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,5
Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) -367,1 -257,7
Власний капітал
Статутний капітал 20,0 20,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 1060,5 1003,9
Чистий прибуток  (збиток) -367,1 -257,7
Середньорічна кількість акцій  (шт.) 200 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягомперіоду
Чисельність робітників на кінець періоду  (чоловік) 39 42