ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Паритет» (ЄДРПОУ 25153928; 39609 Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів  12.04.2019 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30, кабінет «Виконавчий директор».

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах : з 11 год. 30 хв. до 11 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 08.04.2019 р. (станом на 24 год.). Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – паспорт і доручення на право участі у зборах, посвідчене відповідно до вимог чинного законодавства України.

Питання, включені до проекту порядку денного:

  1. Визначення порядку проведення Загальних зборів, обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

(Проект рішення: Визначити запропонований порядок проведення Загальних зборів. Обрати лічильну комісію в кількості однієї особи – Олещенко О.О.; Головою зборів обрати Лобань О.О., секретарем зборів – Берегового І.М.)

  1. Звіт в.о. Виконавчого директора ПрАТ „Паритет” за підсумками роботи за 2018 рік.

( Проект рішення: Затвердити звіт в.о. Виконавчого директора ПрАТ „Паритет” Берегового І.М. за підсумками роботи за 2018 рік.)

  1. Звіт Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за підсумками роботи за 2018 рік.

( Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за пiдсумками роботи за 2018 рік.)

  1. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Паритет”, рішень Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за 2018 рік.

( Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність та річні результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Паритет” за 2018 рік. Затвердити рішення Наглядової Ради Товариства, прийняті  у 2018 році.)

  1. Розподіл прибутку (збитків) та вирішення питання про виплату дивідендів за 2018 рік.

(Проект рішення: Затвердити запропонований розподіл прибутків та збитків Товариства за 2018 рік. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.)

  1. Обрання Голови та Членів Наглядової Ради ПрАТ „Паритет”.

(Проект рішення: Переобрати Наглядову раду ПрАТ «Паритет» в тому ж складі, а саме: Головою Наглядової ради – Лобань О.О., членом Наглядової ради – Олещенко О.О.)

  1. Визначення напрямків розвитку та роботи ПрАТ „Паритет” на 2019 рік.

( Проект рішення: Надану інформацію акціонерам прийняти до уваги.)

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами для підготовки до загальних зборів звернувшись до відповідальної особи – Берегового І.М. за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 13.00 до 16.30 у приймальній Виконавчого директора , а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Довідки за телефоном: +380962183561.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, у порядку визначеному чинним законодавством.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.paritet-kremen.com.ua.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю визначається нормами чинним законодавством України та змістом довіреності.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 625,0 544,9
Основні засоби (за залишковою вартістю) 557,4 319,5
Запаси 67,6 83,2
Сумарна дебіторська заборгованість 98,2 136,8
Гроші та їх еквіваленти 113,4 57,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -299,7 -353,6
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 20,0 20,0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 614,7 610,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -299,7 -353,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1,5 -1,77