Сообщение о возникновении особой информации эмитента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

18.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
53
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
в.о. Виконавчого директора Береговий I.М.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Паритет»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
39609, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
25153928
5. Міжміський код та телефон, факс
(0536)642191 (0536)642191
6. Адреса електронної пошти
paritet@link-kremen.net
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ «АРIФРУ»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.paritet-kremen.com.ua 17.04.2019
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.04.2019 припинено повноваження Голова Наглядової ради Лобань Ольга Олександрiвна 22.0
Зміст інформації:
Припинено повноваження Лобань Ольги Олександрiвни як Голови Наглядової ради ПрАТ «Паритет» у зв’язку з закiнченням строку повноважень (рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Паритет» — Протокол вiд 16.04.2019р.). Особа займала посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Паритет» протягом останнiх 3 рокiв. Особа є акцiонером товариства.
16.04.2019 обрано Голова Наглядової ради Лобань Ольга Олександрiвна 22.0
Зміст інформації:
Лобань Ольгу Олександрiвну переобрано Головою Наглядової ради ПрАТ «Паритет» на 3 роки рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Паритет» (Протокол вiд 16.04.2019р.) у зв’язку з закiнченням строку повноважень. Особа є акцiонером ПрАТ «Паритет» та володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 22,0 % Статутного капiталу. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Паритет» (2013-2016р.р.) та Голови Наглядової ради ПрАТ «Паритет» (2016-2019р.р.). Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
16.04.2019 припинено повноваження член Наглядової ради Олещенко Олександр Олександрович 40.5
Зміст інформації:
Припинено повноваження Олещенко Олександра Олександровича як члена Наглядової ради ПрАТ «Паритет» у зв’язку з закiнченням строку повноважень (рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Паритет» — Протокол вiд 16.04.2019р.).Особа займала посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Паритет» протягом останнiх 3 рокiв. Особа є акцiонером товариства.
16.04.2019 обрано член Наглядової ради Олещенко Олександр Олександрович 40.5
Зміст інформації:
Олещенко Олександра Олександровича переобрано членом Наглядової ради ПрАТ «Паритет» на 3 роки рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Паритет» (Протокол вiд 16.04.2019р.) у зв’язку з закiнченням строку повноважень. Особа є акцiонером ПрАТ «Паритет» та володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 40,5 % Статутного капiталу. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Паритет» (2013-2016р.р.) та члена Наглядової ради ПрАТ «Паритет» (2016-2019р.р.). Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

Report_18.04.2019

signature1_18.04.2019

signature2_18.04.2019