Сообщение о проведении очередного Общего собрания акционеров

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ПАРИТЕТ”

(ЄДРПОУ 25153928; 39609 Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Галузевий, 30)

повідомляє

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

22.04.2017 р. о 12 год. 00 хв. за адресою 39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Галузевий, 30, каб. Виконавчого директора.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 11 год. 30 хв. до 11 год. 50 хв.

Порядок денний:

  1. Визначення порядку проведення Загальних зборів, обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
  2. Звіт Виконавчого директора ПрАТ „Паритет” за підсумками роботи за 2016 рік.
  3. Звіт Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за підсумками роботи за 2016 рік.
  4. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Паритет”, рішень Наглядової ради ПрАТ „Паритет”.
  5. Розподіл прибутку (збитків) та вирішення питання про виплату дивідендів за 2016 рік.
  6. Визначення напрямків розвитку та роботи ПрАТ „Паритет” на 2017 рік.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -18.04.2017 р. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — паспорт і доручення на право участі у зборах, посвідчене відповідно до чинного законодавства України. Ознайомитися з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів акціонери можуть за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 13.00 до 16.30 у приймальній Виконавчого директора ПрАТ „Паритет”, відповідальна особа — Безуглий О.Б., а також на веб-сайті товариства: www.paritet-kremen.com.ua. Довідки за телефоном: (05366) 4-21-91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 1596,0 911,7
Основні засоби 414,3 418,6
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 520,5 380,1
Сумарна дебіторська заборгованість 399,5 111,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 261,7 1,3
Нерозподілений прибуток -411,9 -455,9
Власний капітал
Статутний капітал 20,0 20,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 853,0 837,9
Чистий прибуток (збиток) -411,9 -455,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 34

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано Вiдомостi НКЦПФР №54 21.03.2017 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Виконавчий директор

ПрАТ «Паритет»

 

 

_______________

 

 

О.Б. Безуглий