СООБЩЕНИЕ о проведении очередного Общего собрания акционеров

Приватне акціонерне товариство «Паритет» (ЄДРПОУ 25153928; 39609 Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів  24.04.2020 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30, кабінет «Виконавчий директор».

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах : з 11 год. 30 хв. до 11 год. 50 хв.                   

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — на 24 годину 20.04.2020 р.. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — паспорт і доручення на право участі у зборах, посвідчене відповідно до вимог чинного законодавства України.

Питання, включені до проекту порядку денного:

  1. Визначення порядку проведення Загальних зборів, обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. (Проект рішення: Визначити запропонований порядок проведення Загальних зборів. Обрати лічильну комісію в кількості однієї особи — Олещенко О.О.; Головою зборів обрати Лобань О.О., секретарем зборів – Берегового І.М.)
  2. Звіт Виконавчого директора ПрАТ „Паритет” за підсумками роботи за 2019 рік.( Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого директора ПрАТ „Паритет” Берегового І.М. за підсумками роботи за 2019 рік.)
  3. Звіт Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за підсумками роботи за 2019 рік.( Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за підсумками роботи за 2019 рік.)
  4. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Паритет”, рішень Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за 2019 рік.( Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність та річні результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Паритет” за 2019рік. Затвердити рішення Наглядової Ради Товариства, прийняті у 2019 році.)
  5. Розподіл прибутку (збитків) та вирішення питання про виплату дивідендів за 2019 рік. (Проект рішення: Затвердити запропонований розподіл прибутків та збитків Товариства за 2019 рік. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.)
  6. Визначення напрямків розвитку та роботи ПрАТ „Паритет” на 2020 рік.( Проект рішення: Надану інформацію акціонерам прийняти до уваги.)

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.paritet-kremen.com.ua.

 

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть після отримання повідомлення про проведення Зборів користуватися правами, наданими акціонерам у порядку та строки, що визначені статтями 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами для підготовки до загальних зборів звернувшись до відповідальної особи – Берегового І.М. за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 13.00 до 16.30 у приймальній Виконавчого директора , а в день проведення Загальних зборів — у місці їх проведення з 10:00 до 11:50. Телефон для довідок: +380962183561. Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонер або його уповноважений представник повинен мати при собі паспорт (документ, що внесено до анкетних даних рахунку в цінних паперах), а представник акціонера також додатково належними чином оформлену довіреність чи інший документ на представництво інтересів акціонера.

Акціонери вправі надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, відповіді на які надаються Товариством до

 

початку Зборів в письмовій формі поштою чи вручаються акціонерам (їх уповноваженим представникам) особисто не пізніше ніж в 10-денний строк з дати отримання. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на письмові запитання акціонерів не надаються у разі, якщо до письмового запитання акціонера не додано документів щодо ідентифікації його як акціонера (виписка з рахунку в цінних паперах), в тому числі не зазначено його адресу, чи не додано належним чином оформленої довіреності чи іншого документу, що підтверджує повноваження, на представника акціонера, якщо запит подається представником акціонера.

В порядку та строки, встановлені ст.38 Закону «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, та/або пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного разом із проектами рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю визначається змістом довіреності та нормами чинного законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 489,8 625,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 427,7 557,4
Запаси 62,1 67,6
Сумарна дебіторська заборгованість 100,3 98,2
Гроші та їх еквіваленти 248,8 113,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 14,3 -299,7
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 20,00 20,0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 514,8 614,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 17,9 -299,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,0895 -1,5

 

 

Наглядова рада ПрАТ «Паритет»

Report

signature1

signature2