СООБЩЕНИЕ о проведении очередного Общего собрания акционеров

Приватне акціонерне товариство «Паритет» (ЄДРПОУ 25153928; 39609 Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів  14.04.2018 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30, кабінет «Виконавчий директор».

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах : з 11 год. 30 хв. до 11 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 10.04.2018 р. (станом на 24 год.). Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — паспорт і доручення на право участі у зборах, посвідчене відповідно до чинного законодавства України.

Питання, включені до проекту порядку денного:

  1. Визначення порядку проведення Загальних зборів, обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
  2. Звіт Виконавчого директора ПрАТ „Паритет” за підсумками роботи за 2017 рік.
  3. Звіт Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за підсумками роботи за 2017 рік.
  4. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Паритет”, рішень Наглядової ради ПрАТ „Паритет”.
  5. Розподіл прибутку (збитків) та вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 рік.
  6. Визначення напрямків розвитку та роботи ПрАТ „Паритет” на 2018 рік.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами для підготовки до загальних зборів звернувшись до відповідальної особи — Безуглий О.Б. за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 13.00 до 16.30 у приймальній Виконавчого директора , а в день проведення Загальних зборів — у місці їх проведення. Довідки за телефоном: (05366) 4-21-91.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.paritet-kremen.com.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 544,9 1596,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 319,5 414,3
Запаси 83,2 520,5
Сумарна дебіторська заборгованість 136,8 399,5
Гроші та їх еквіваленти 57,5 261,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -353,6 -411,9
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 20,0 20,0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 610,0 853,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -353,6 -411,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -1,77 -2,06

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Відомості НКЦПФР №49 13.03.2018 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Виконавчий директор

ПрАТ «Паритет»

 

_______________

 

О.Б. Безуглий