Розкриття особливої інформації

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Виконавчий директор Безуглий О.Б.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 15.04.2016
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Паритет»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
39609, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30
4. Код за ЄДРПОУ
25153928
5. Міжміський код та телефон, факс
(0536)642191 (0536)642191
6. Електронна поштова адреса
paritet@link-kremen.net

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 76 Вiдомостi НКЦПФР 20.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.paritet-kremen.com.ua в мережі Інтернет 20.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.04.2016 припинено повноваження Голова Наглядової ради Олещенко Олександр Олександрович 40.5
Зміст інформації:
Припинено повноваження Олещенко Олександра Олександровича як Голови Наглядової ради ПрАТ «Паритет» у зв’язку iз закiнченням строку повноважень, який займав цю посаду з 2010 р.
14.04.2016 обрано член Наглядової ради Олещенко Олександр Олександрович 40.5
Зміст інформації:
Олещенко Олександр Олександрович обраний членом Наглядової ради ПрАТ «Паритет» на 3 роки рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Паритет» вiд 14.04.2016р. Особа володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 40,5 % Статутного капiталу. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Паритет». Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.
14.04.2016 припинено повноваження член Наглядової ради Лобань Ольга Олександрiвна 22.0
Зміст інформації:
Припинено повноваження Лобань Ольги Олександрiвни як члена Наглядової ради ПрАТ «Паритет» у зв’язку iз закiнченням строку повноважень, яка займала цю посаду з 2010 р.
14.04.2016 обрано Голова Наглядової ради Лобань Ольга Олександрiвна 22.0
Зміст інформації:
Лобань Ольгу Олександрiвну обрано Головою Наглядової ради ПрАТ «Паритет» на 3 роки рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Паритет» вiд 14.04.2016р. Особа володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 22,0 % Статутного капiталу. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Паритет». Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.