Проекты решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня очередного Общего собрания ЧАО «Паритет»:

 

1. Визначити запропонований порядок проведення Загальних зборів, обрати лічильну комісію в кількості однієї особи — акціонера Олещенко О.О., Головою зборів обрати Лобань О.О., секретарем зборів – Безуглого О.Б.

2. Затвердити звіт Виконавчого директора ПрАТ „Паритет” Безуглого О.Б. за підсумками роботи за 2016 рікі.

3. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за пiдсумками роботи за 2016 рік.

4. Затвердити річну фінансову звітність та річні результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Паритет” за 2016 рік.  Затвердити рішення Наглядової Ради Товариства, прийняті  у 2016 році, а також прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів , які можуть бути вчинені Товариством  у період з 30 квітня 2017р. до 30 квітня 2018р. щодо вироблення та реалізації продукції і надання послуг Товариством, вартість яких перевищує 50 відсотків активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства з обов’язковим попереднім їх затвердженням Наглядовою Радою Товариства.

5. Затвердити запропонований розподіл прибутків та збитків Товариства за 2016 рік. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

6. Надану інформацію присутнім прийняти до уваги.