Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ПАРИТЕТ”

повідомляє

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

14.04.2016 р. о 13 год. 00 хв. за адресою 39609, України, Полтавська обл., м.Кременчук, пров. Галузевий, 30.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 12 год. 30 хв. до 12 год. 50 хв.

Порядок денний:

  1. Визначення порядку проведення Загальних зборів, обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
  2. Звіт Виконавчого директора ПрАТ „Паритет” Безуглого О.Б. за підсумками роботи за 2015 рік.
  3. Звіт Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за підсумками роботи за 2015 рік.
  4. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Паритет”, рішень Наглядової ради ПрАТ „Паритет”.
  5. Розподіл прибутку (збитків) та вирішення питання про виплату дивідендів за 2015 рік. (доповідач Голова Наглядової ради ПрАТ „Паритет”– Олещенко О.О.).
  6. Обрання Голови та Членів Наглядової Ради ПрАТ „Паритет”.
  7. Визначення напрямків розвитку та роботи ПрАТ „Паритет” на 2016.р. (доповідач Голова Наглядової ради ПрАТ „Паритет” – Олещенко О.О.).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -10.04.2016р.Для участі у зборах при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і доручення на право участі у зборах, засвідчене відповідно до чинного законодавства України. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань  порядку денного Ви можете звернувшись за місцезнаходженням  Товариства  у  робочі  дні  з 13.00 до 16.30  у приймальну Виконавчого директора ПрАТ „Паритет” — Безуглого О.Б., а в день проведення Загальних зборів — у місці їх проведення.

Довідки за телефоном: (05366) 42191.

Основні  показники  фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 911,7 1853,5
Основні засоби 418,6 469,1
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 380,1 585,8
Сумарна дебіторська заборгованість 111,7 793,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,3 5,5
Нерозподілений прибуток -455,9 -367,1
Власний капітал
Статутний капітал 20,0 20,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 837,9 1060,5
Чистий прибуток (збиток) -455,9 -367,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 34 39

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

___09.03.2016___Відомості НКЦПФР ____№45_________
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Виконавчий директор _________
(підпис)
______О.Б.Безуглий_________
(ініціали та прізвище керівника)
  М.П. _______09.03.2016р._______
(дата)