Особлива інформація емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Наглядової ради       Лобань О.О.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   18.10.2018
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Паритет»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
39610, м.Кременчук, проїзд Галузевий, буд.30
4. Код за ЄДРПОУ
25153928
5. Міжміський код та телефон, факс
(0536)42191 (0536)42191
6. Електронна поштова адреса
paritet@link-kremen.net
 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.10.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 203 Вiдомостi НКЦПФР 24.10.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.paritet-kremen.com.ua в мережі Інтернет 24.10.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.10.2018 припинено повноваження Виконавчий директор Безуглий О.Б.   12.5
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПрАТ «Паритет» 17.10.2018р. припинено повноваження Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» Безуглого Олександра Борисовича у зв’язку зi смертю (Протокол вiд 17.10.2018р.). Особа володiла пакетом акцiй емiтента у розмiрi 12,5 % Статутного капiталу. Посаду Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» обiймав протягом останнiх 7 рокiв. Особа не мала непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
17.10.2018 призначено в.о. Виконавчого директора Береговий I.М.   0
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПрАТ «Паритет» 17.10.2018 р. призначено тимчасово виконуючим обов’язки Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» Берегового Iгоря Михайловича (Протокол вiд 17.10.2018р.). Особа не володiє акцiями емiтента. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади директора ООО «ЄЮМ-СЕРВIС», iнженера-електрика в ПрАТ «Паритет». Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.