Особая информация

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Виконавчий директор       Безуглий О.Б.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   07.02.2018
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Паритет»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
39610, м.Кременчук, проїзд Галузевий, буд.30
4. Код за ЄДРПОУ
25153928
5. Міжміський код та телефон, факс
(0536)42191 (0536)42191
6. Електронна поштова адреса
paritet@link-kremen.net
 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.02.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 29 Вiдомостi НКЦПФР 12.02.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.paritet-kremen.com.ua в мережі Інтернет 12.02.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.02.2018 набуто повноважень Виконавчий директор Безуглий Олександр Борисович   12.5
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПрАТ «Паритет» 06.02.2018 року прийняте рiшення про подовження термiну повноважень Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» Безуглого О.Б. вiдповiдно до Статуту ПрАТ «Паритет» на 3 роки у зв’язку iз спливом попереднього термiну повноважень.
Безуглому Олександру Борисовичу подовжено повноваження на посадi Виконавчого директора ПрАТ «Паритет». Особа володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 12,5 % Статутного капiталу. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Виконавчого директора ПрАТ «Паритет». Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.