Особая информация эмитента (сведения об изменении акционеров, которым принадлежат голосующие акции, размер пакета которых становится больше, меньше или равным пороговому значению пакета акций)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

25.03.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 33
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Виконавчий директор Береговий I.М.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

  1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Паритет»

  1. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження

39609 м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи

25153928

  1. Міжміський код та телефон, факс

(0536)642191 , (0536)642191

  1. Адреса електронної пошти

paritet@link-kremen.net

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, 804, DR/00001/APA

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.paritet-kremen.com.ua 25.03.2020
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

№ з/п Дата отримання інформації від  Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи — резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи — нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 24.03.2020 Безугла Світлана Іванівна 12,5 12,5
Зміст інформації:
дата отримання інформації: 24.03.2020р. емітентом отримано Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства, згідно якого відбулись наступні зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

 

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Безугла Світлана Іванівна

 

ідентифікаційний код юридичної особи — резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи — нерезидента) власника (власників) акцій: дані відсутні.

 

дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: пряме набуття.

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття або відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій):

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій —  12,5%

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій —  12,5%

 

відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: емітент такою інформацією не володіє.

 

дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): емітент такою інформацією не володіє.

signature1

signature2