Особая информация эмитента об изменении состава должностных лиц

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

13.05.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
56
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова Наглядової ради Лобань О.О.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Паритет»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
39609, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
25153928
5. Міжміський код та телефон, факс
(0536)642191 (0536)642191
6. Адреса електронної пошти
paritet@link-kremen.net
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ «АРIФРУ»
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.paritet-kremen.com.ua 10.05.2019
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.05.2019 призначено Виконавчий директор Береговий Iгор Михайлович 0
Зміст інформації:
10.05.2019 р. Наглядовою радою ПрАТ «Паритет» Берегового Iгоря Михайловича, який тимчасово виконував обов’язки Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» з 17.10.2018р., призначено на посаду Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» на 3 роки (Протокол вiд 10.05.2019р.). Особа не володiє акцiями емiтента. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади директора ООО «ЄЮМ-СЕРВIС», iнженера-електрика в ПрАТ «Паритет». Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.

 

Report_13.05.2019

signature1_13.05.2019

signature2_13.05.2019