Особая информация эмитента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

26.07.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 24
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Наглядової ради Лобань О.О.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента:

Приватне акцiонерне товариство «Паритет»

  1. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження:

39609, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

25153928

  1. Міжміський код та телефон, факс:

+380962183561, +380962183561

  1. Адреса електронної пошти:

paritet97@ukr.net

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00001/APA

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.paritet-kremen.com.ua 26.07.2021
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.07.2021 припинено повноваження Виконавчий директор Береговий Ігор Михайлович 0
Зміст інформації:
23.07.2021 рішенням Наглядової ради ПрАТ «Паритет» (Протокол від 23.07.2021) припинено повноважень Берегового Ігоря Михайловича  як Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» у зв’язку із звільненням за згодою сторін. Береговий Ігор Михайлович перебував на посаді Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» з 10.05.2019 р. Особа не володає акціями емітента.  Особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
23.07.2021 призначено Виконавчий директор Поплавський Валентин Васильович 0
Зміст інформації:
23.07.2021 рішенням Наглядової ради ПрАТ «Паритет» (Протокол від 23.07.2021) Поплавського Валентина Васильовича призначено Виконавчим директором ПрАТ «Паритет» строком на 3 роки.  Поплавський Валентин Васильович протягом останніх 5 років обіймав посади: виконавчий директор МПП»КИЛИНА» та директор ТОВ «ЕНЕРЖИВУД». Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.

 

signature1

signature2