Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2017 год

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Виконавчий директор       Безуглий О.Б.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2018
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Паритет»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
25153928
4. Місцезнаходження
Полтавська , -, 39610, м.Кременчук, проїзд Галузевий, буд.30
5. Міжміський код, телефон та факс
(0536)642191 (0536)642191
6. Електронна поштова адреса
paritet@link-kremen.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018
  (дата)

 

2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 81   27.04.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.paritet-kremen.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X
4) інформація про похідні цінні папери X
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду X
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
Товариство у створеннi жодних юридичних осiб участi не приймало.
Товариство не має посади корпоративного секрктаря.
Товариство емiсiї процентних облiгацiй не здiйснювало.
Товариство емiсiї дисконтних облiгацiй не здiйснювало.
Товариство емiсiї цiльових (безпроцентних) облiгацiї не здiйснювало.
Товариство емiсiї iнших цiнних паперiв крiм iменних акцiй не здiйснювало.
Товариство емiсiї похiдних цiнних паперiв не здiйснювало.
Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду товариством не здiйснювався.
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв протягом звiтного перiода не приймалось.
Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтерисованiсть протягом звiтного перiода не приймалось.
Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв протягом звiтного перiода не приймалось.
Товариство не займаєсться видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Особливої iнформацiї у звiтному перiодi не виникало. Iпотечних цiнних паперiв товариство не має.
 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство «Паритет»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
A01 №360588
3. Дата проведення державної реєстрації
06.08.1997
4. Територія (область)
Полтавська
5. Статутний капітал (грн)
20000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
23
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй
 
 
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Виконавчий директор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Кременчуцька фiлiя Полтавського ГРУ КБ Приватбанк
2) МФО банку
331401
3) поточний рахунок
26004055232567
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
 
5) МФО банку
 
6) поточний рахунок
 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Будiвельнi та монтажнi роботи 183152 25.01.2013 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 23.01.2018
Опис Товариство не планує продовжувати термiн дiї лiцензiї.
 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
2) організаційно-правова форма
 
3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження
5) опис
Товариство у створеннi жодних юридичних осiб участi не приймало.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім’я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1 2 3 4
25.04.2018 25.04.2018 немає -, —
Опис Товариство не має посади корпоративного секрктаря, бо це не передбачено його Статутом.

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
немає   25.04.2018

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Виконавчий директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Безуглий Олександр Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнжинер «Кременчуцький монтажно-заготiвельний завод»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.01.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження подовжено на 3 роки рiшенням Наглядової ради (Протокол вiд 09.01.2015 р.) Повноваження та посадовi обов’язки визначаються Статутом Товариства. Розмiр та форма винагороди визначаються Штатним розписом. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лобань Ольга Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Працює старшим викладачем кафедри пiдприємництва, торгiвнi та бiржової дiяльностi Державного унiверситету телекомунiкацiй (м.Київ, вул. Солом’янська, 7) (за основним мiсцем роботи) Член Наглядовой ради ПрАТ «Паритет» з 2013-2016р.р. (за сумiсництвом)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 3 роки
9) Опис
14.04.2016 р. повноваження Лобань Ольги Олександрiвни як члена Наглядової ради ПрАТ «Паритет» припинено у зв’язку iз закiнченням строку повноважень .
14.04.2016 р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Паритет» Лобань Ольгу Олександрiвну обрано Головою Наглядової ради ПрАТ «Паритет» термiном на 3 роки.
Повноваження та посадовi обов’язки визначаються Статутом Товариства. Розмiр та форма винагороди визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олещенко Олександр Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
*
4) рік народження**
1943
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
57
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер Тресту «Промтехмонтаж-1», Голова Наглядової ради ПрАТ «Паритет» з 2013-2016р.р.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 3 роки
9) Опис
14.04.2016 р. припинено повноваження Олещенко Олександра Олександровича як Голови Наглядової ради ПрАТ «Паритет» у зв’язку iз закiнченням строку повноважень.
14.04.2016 р. Олещенко Олександра Олександровича обрано членом Наглядової ради ПрАТ «Паритет» на 3 роки.
Повноваження та посадовi обов’язки визначаються Статутом Товариства. Розмiр та форма винагороди визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пастушенко Свiтлана Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер, ТОВ «МЖК Житлобуд»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.03.2016 безстроково
9) Опис
Пастушенко Свiтлана Олександрiвна призначена на посаду Головного бухгалтера ПрАТ «Паритет» наказом Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» вiд 15.03.2016 року. Особа прийнята на роботу за трудовим договором безстроково.
Повноваження та посадовi обов’язки визначаються Трудовим договором. Розмiр та форма винагороди визначаються Штатним розписом. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Виконавчий директор Безуглий Олександр Борисович * 25 12.5 25 0 0 0
Голова Наглядової ради Лобань Ольга Олександрiвна   44 22.0 44 0 0 0
Член Наглядової ради Олещенко Олександр Олександрович 81 40.5 81 0 0 0
Усього 150 75.0 150 0 0 0

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Фiзична особа 25 12.5 25 0
Фiзична особа 50 25.0 50 0
Фiзична особа 44 22.0 44 0
Фiзична особа 81 40.5 81 0
Усього 200 100 200 0

*Для юридичної особи — нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається «фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 22.04.2017
Кворум зборів** 75
Опис Рiшення про проведення чергових Загальних зборiв прийнято Наглядовою радою товариства (Протокол вiд 01.02.2016р.)
Перелiк питань порядку денного чергових Загальних зборiв затверджений Наглядовою радою товариства пiд час засiдання Наглядової ради 01.02.2017р. Пропозицiй до питань порядку денного вiд iнших осiб не надходило.
Порядок денний:
1.Визначення порядку проведення Загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
2.Звiт Виконавчого директора ПрАТ „Паритет” за пiдсумками роботи за 2016 рiк.
3.Звiт Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за пiдсумками роботи за 2016 рiк.
4.Затвердження рiчних результатiв фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ „Паритет”, рiшень Наглядової ради ПрАТ „Паритет”.
5.Розподiл прибутку (збиткiв) та вирiшення питання про виплату дивiдендiв за 2016 рiк.
6.Визначення напрямкiв розвитку та роботи ПрАТ „Паритет” на 2017.р.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Визначено порядок проведення Загальних зборiв, обрано лiчильну комiсiю, голову та секретаря зборiв.
2. Заслухано та затверджено звiт Виконавчого директора ПрАТ „Паритет” Безуглого О.Б. за пiдсумками роботи за 2016 рiк.
3. Заслухано та затверджено звiт Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за пiдсумками роботи за 2016 рiк.
4. Затверджено рiчнi результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ „Паритет”, рiшення Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за 2016 рiк.
5. Заслухано Голову Наглядової ради Товариства, затверджено розподiл прибуткiв та збиткiв. Вирiшено дивiденди за 2016 рiк не нараховувати та не виплачувати.
6.Заслухано Голову Наглядової ради Товариства. Визначено напрямки розвитку та роботи ПрАТ „Паритет” на 2017 р.

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22.10.2010 51/16/1/10 Полтавське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000096150 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 100.00 200 20000.00 100
Опис Приватне акцiонерне товариство публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв не здiйснювало. Лiстингу немає.
 

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
25.04.2018 0 0   0 25.04.2018
Опис Товариство емiсiї дисконтних облiгацiй не здiйснювало.
 

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
25.04.2018 0 0   0 25.04.2018
Опис Товариство емiсiї цiльових (безпроцентних) облiгацiї не здiйснювало.
 

3. Інформація про інші цінні папери

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
25.04.2018   0 0
Опис Товариство емiсiї iнших цiнних паперiв крiм iменних акцiй не здiйснювало.
 

2) інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію Вид похідних цінніх паперів Різновид похідних цінних паперів Серія Строк розміщення Строк дії Строк (термін) виконання Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) Обсяг випуску (грн) Характеристика базового активу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
25.04.2018     0 0 Товариство емiсiї похiдних цiнних паперiв не здiйснювало.

4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п Дата зарахування/списання акцій на рахунок/з рахунку емітента Вид дії: викуп/продаж Кількість акцій, що викуплено/продано (шт.) Номінальна вартість (грн) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/продано Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/продано Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/продано Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 25.04.2018   0 0 25.04.2018 0
Опис Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду товариством не здiйснювався.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 259.3 237.9 0 0 259.3 237.9
будівлі та споруди 218.1 208.8 0 0 218.1 208.8
машини та обладнання 40.5 29.1 0 0 40.5 29.1
транспортні засоби 0.7 0 0 0 0.7 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 106.6 83.0 0 0 106.6 83.0
будівлі та споруди 103.9 81.2 0 0 103.9 81.2
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 2.4 1.8 0 0 2.4 1.8
Усього 365.6 320.9 0 0 365.6 320.9
Опис Основнi засоби вiдображаються в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження виготовлення та iнших витрат. Iндексацiя балансової вартостi основних фондiв проводилась згiдно з механiзмами та iндексами, встановленими державними органами.
Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.
Одиницею облiку основних засобiв є об’єкт основних засобiв.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобiв.
До малоцiнних необоротних активiв вiдносяться активи зi строком корисного використання бiльше одного року та вартiстю менше 6000 грн.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Основнi засоби в фiнансовiй звiтностi вiдображаються за первiсною або переоцiненою вартiстю.
В 2017 роцi нарахована амортизацiя склала 44,7 тис. грн. Зменшення корисностi в звiтному перiодi не вiдбувалось. Придбання основних засобiв за звiтний рiк не здiйснювалось. Основнi засоби якi тимчасово не використовуються вiдсутнi. Повнiстю амортизованi основнi засоби, якi використовуються на суму 307,1 тис.грн. Основнi засоби, вилученi з експлуатацiї для продажу вiдсутнi. Основнi засоби, отриманi за рахунок коштiв цiльового фiнансування вiдсутнi. Пiдприємство у 2017 роцi не орендувало основнi засоби.
Обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -464.5 -512.3
Статутний капітал (тис. грн.) 20.0 20.0
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0 0
Опис Аналiз
вартостi чистих активiв в порiвнянностi з розмiром Статутного фонду
/ капiталу / ПрАТ “Паритет” за 2017р.
Тис.грн.

п/п Показники
За перiод з 01.01.2016р.
по 31.12.2016р. За перiод з 01.01.2017р.
по 31.12.2017р.
1 2 3
1.Активи пiдприємства:
1. А= ( роздiл 1+ роздiл 2 + роздiл 3 Активу балансу )
3214,7
4239,3
2. Пасиви пiдприємства:
2. П= ( роздiл 2+ роздiл 3 + роздiл 4+ роздiл 5 Пасиву балансу ) 3727,0 4703,8
3. Чистi активи пiдприємства:
3. ЧА=А-П -512,3 -464,5
4. Статутний фонд /капiтал / товариства:
4.
Ст.Капiтал=(загальна кiлькiсть акцiй )х (номiнальна вартiсть ) 20,0 20,0

5. Порiвняння вартостi чистих активiв з
розмiром Статутного фонду /капiталу /:

5. ЧА Статутний фонд /капiтал / (Ст. Капiтал )
-512,3 < 20,0
-464,5 < 20,0

Висновок Розмiр статутного фонду / капiталу / ПрАТ ”Паритет” станом на 31.12.2017 року не вiдповiдає вимогам положень ст. 155 п.3 § 1 гл.8 р.1 кн.1 Цивiльного кодексу України (зi змiнами, в редакцiї вiд 18.11.2003 року № 1255- IV) i не забезпечений чистими активами Товариства.
Вартiсть чистих активiв Товариства має вiд’ємне значення, i менше вiд статутного капiталу сплаченого на момент створення Товариства.
Приватне акцiонерне товариство “Паритет” є правонаступником Закритого акцiонерного товариства “Паритет” створеного у 1997 роцi, статутний капiтал якого заявлений та сплачений склав 20.0 тис. грн.,що вiдповiдає вимогам чинного законодавства на момент створення Товариства.

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X   X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X   X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X   X X
за векселями (всього) X   X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X   X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X   X X
Податкові зобов’язання X   X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 393.2 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X   X X
Усього зобов’язань та забезпечень X   X X
Опис: На кiнець 2017 року загальна сума кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги складає 695,7 тис.грн.

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками за товари, роботи, послуги — 695,7 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть з бюджетом — 38,1тис.грн., у тому числi податок на прибуток — 10,5 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування -18,0тис.грн.
Розрахунки по оплатi працi -61,3тис.грн.
Iншi поточнi зобов’язання — 3890,7тис.грн.
Перелiк i суми зобов’язань, що включенi до статей балансу «Iншi поточнi зобов’язання».
Найменування статтi На початок На кiнець
перiоду перiоду
тис.грн. тис.грн.
Податковi зобов’язання 118,6 145,7
Податковий кредит 598,5 2467,8
Розрахунки з пiдзвiтними 394,7
особами
Позики вiд фiзичної особи 501,9 393,2
Розрахунки з iншими 785,0 884,0
кредиторами
Разом 2398,7 3890,7
Заборгованiсть з виплати заробiтної плати складає 61,3 тис. грн. та вiдображає: поточну заборгованiсть та заборгованiсть по депонованiй заробiтнiй платi. Фонд заробiтної плати за 2017 рiк склав 1468,3 тис. грн., в тому числi заробiтна плата адмiнiстративного апарату – 773,0 тис. грн., що складає 53 вiдсотка вiд загального фонду.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 25.04.2018 0 0 0 25.04.2018
Опис:
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв протягом звiтного перiода не приймалось.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 25.04.2018 0 0 0 25.04.2018
Опис:
Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв протягом звiтного перiода не приймалось.

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 25.04.2018 0 0 0 25.04.2018
Опис:
Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтерисованiсть протягом звiтного перiода не приймалось.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «КАПIТАЛЪ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 31391266
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 36029 м. Полтава вул. Соборностi, б.54
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2798 26.12.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0322
20.12.2012
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** негативна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Основа для негативної думки
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, яка у звiтi балансi вiдображає розрахунки за виданими авансами, на 31 грудня 2017 року становить 2 412,7 тис. грн.. Впровадження нової комп’ютеризованої системи облiку дебiторської заборгованостi з липня 2017 р. призвело до численних помилок у сумах дебiторської заборгованостi. Станом на дату нашого звiту управлiнський персонал продовжував усувати недолiки системи та виправляти помилки. Ми не змогли пiдтвердити або перевiрити за допомогою альтернативних процедур дебiторську заборгованiсть, що включена в звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 р. на загальну суму 2 412,7 тис . грн. У зв’язку з цим ми не змогли визначити, чи iснує потреба в будь-яких коригуваннях дебiторської заборгованостi, вiдображених чи невiдображених в облiку, а також елементiв, що входять до складу звiту про фiнансовi результати.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено у роздiлi Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до пiдприємства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами застосованими в Українi для нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Номер та дата договору на проведення аудиту 81
12.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 12.03.2018
20.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 18.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 8000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «КАПIТАЛЪ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 31391266
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 36029 м. Полтава вул. Соборностi, б.54
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2798 26.12.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0322
20.12.2012
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** негативна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Основа для негативної думки
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, яка у звiтi балансi вiдображає розрахунки за виданими авансами, на 31 грудня 2017 року становить 2 412,7 тис. грн.. Впровадження нової комп’ютеризованої системи облiку дебiторської заборгованостi з липня 2017 р. призвело до численних помилок у сумах дебiторської заборгованостi. Станом на дату нашого звiту управлiнський персонал продовжував усувати недолiки системи та виправляти помилки. Ми не змогли пiдтвердити або перевiрити за допомогою альтернативних процедур дебiторську заборгованiсть, що включена в звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 р. на загальну суму 2 412,7 тис . грн. У зв’язку з цим ми не змогли визначити, чи iснує потреба в будь-яких коригуваннях дебiторської заборгованостi, вiдображених чи невiдображених в облiку, а також елементiв, що входять до складу звiту про фiнансовi результати.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено у роздiлi Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до пiдприємства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами застосованими в Українi для нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Номер та дата договору на проведення аудиту 81
12.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 12.03.2018
30.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 18.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 8000.00
Текст аудиторського висновку (звіту)  
Аудиторська
фiрма “КАПIТАЛЪ”
36029 м. Полтава вул. Соборностi, б. 54
тел.: (0532) 509-581
факс: (0532) 611-612
www. capitalpfs.com.

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо аудиту фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства
“ПАРИТЕТ” за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року.

Адресат: Управлiнському персоналу, власникам цiнних паперiв ПрАТ «ПАРИТЕТ», може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Негативна думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПрАТ “ПАРИТЕТ” за 2017 рiк, що складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року; звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк i Примiток до фiнансової звiтностi у довiльнiй формi за 2017 рiк.
На нашу думку, оскiльки питання, описане в роздiлi Основа для негативної думки, нашого звiту, є значущим, фiнансова звiтнiсть, що додається, не надає правдиву та неупереджену iнформацiю про фiнансовий стан ПрАТ “ПАРИТЕТ” станом на 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Основа для негативної думки
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, яка у звiтi балансi вiдображає розрахунки за виданими авансами, на 31 грудня 2017 року становить 2 412,7 тис. грн.. Впровадження нової комп’ютеризованої системи облiку дебiторської заборгованостi з липня 2017 р. призвело до численних помилок у сумах дебiторської заборгованостi. Станом на дату нашого звiту управлiнський персонал продовжував усувати недолiки системи та виправляти помилки. Ми не змогли пiдтвердити або перевiрити за допомогою альтернативних процедур дебiторську заборгованiсть, що включена в звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 р. на загальну суму 2 412,7 тис . грн. У зв’язку з цим ми не змогли визначити, чи iснує потреба в будь-яких коригуваннях дебiторської заборгованостi, вiдображених чи невiдображених в облiку, а також елементiв, що входять до складу звiту про фiнансовi результати.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено у роздiлi Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до пiдприємства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами застосованими в Українi для нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.

Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi.

Ми звертаємо увагу на Примiтку 8 до фiнансовiй звiтностi, яка зазначає, що станом на 31 грудня 2017 р зазнала чистих збиткiв у сумi 484,5 тис. грн., та на цю дату поточнi зобов’язання компанiї перевищили загальнi активи на суму 464,5 тис. грн. Як зазначено в Примiтцi 8, цi подiї або вказують, що iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть ПрАТ “ПАРИТЕТ” продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано.
Ключовi питання аудиту.
Ключовi питання аудиту – це питання, що на наше професiйне судження,
були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались в контекстi нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Крiм питань, викладених у роздiлi «Основа для негативної думки ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.

Вiдповiдальнiсть керiвництва ПрАТ «ПАРИТЕТ» та Наглядової Ради за фiнансову звiтнiсть
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi ПрАТ «ПАРИТЕТ» за 2017 рiк вiдповiдно до принципiв бухгалтерського облiку вiдповiдно до Нацiональних положення (стандартiв бухгалтерського облiку в Українi. Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за таку систему внутрiшнього контролю, яку вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за визначення здатностi пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи де це застосовано, питання що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi, як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв коли керiвництво або планує лiквiдувати пiдприємство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Наглядова Рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування пiдприємства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi.
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит, вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:
— Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю.
— Отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю.
— Оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених керiвництвом.
— Доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку чи є суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть пiдприємства продовжувати безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо такої суттєвої невизначеностi ми повиннi привернути увагу в своєму Звiтi незалежного аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежним, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого Звiту незалежного аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити пiдприємство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
— Оцiнюємо зазначене подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi вiдповiдно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо керiвництву та Наглядовiй Радi iнформацiю про запланований обсяг, час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо Наглядовiй Радi твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв’язки та iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних засобiв.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є Олеся Нiколаєнко (Сертифiкат аудитора серiї А №006176 виданий рiшенням АПУ №171/3 вiд 19.01.07р., строком дiї до 19.01.22р., сертифiкований бухгалтер-практик ( CAP ), сертифiкат № 0004011, виданий ФПБАУ та МССБА (ICCAA ) 15.12.2005р., диплом АССА по МСФЗ (дипИПР ) , сертифiкат № 1818520 виданий в липнi 2014 року.)

Пiдпис аудитора
Вiд iменi Аудиторської фiрми “КАПIТАЛЪ”
Директор Приходько Я. П.
Сертифiкат аудитора серiї А №000940, виданий рiшенням АПУ №43
вiд 28.03.96р., строком дiї до 28.03.20р.
сертифiкований бухгалтер-практик ( CAP ), сертифiкат № 0004022,
виданий ФПБАУ та МССБА (ICCAA ) 15.12.2005р
Адреса аудитора
вул. Соборностi, б.54, м. Полтава, Україна, 36014
тел/факс 532 -509 581, 611-612. Е-mail. сapitalpfs@ukr.net
Дата Звiту аудитора: № 81 вiд 18 квiтня 2018 року

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори   X
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): Особа, призначена Наглядовою радою вiдповiдно до Статуту Товариства. Так

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук X  
Інше (запишіть): Нi Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Останнi позачерговi збори Товариства проводились у 2010 роцi щодо дематерiалiзацiї акцiй Товариства, затвердження депозитарiя та зберiгача. Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

  Так Ні
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились.
Інше (зазначити) Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились.

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Черговi загальнi збори у звiтному перiодi вiдбулись.

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 2
членів наглядової ради — акціонерів 2
членів наглядової ради — представників акціонерів 0
членів наглядової ради — незалежних директорів 0
членів наглядової ради — акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 2
членів наглядової ради — акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

  Так Ні
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інше (запишить) Наглядова рада самооцiнку не проводила.

 

Наглядова рада самооцiнку не проводила.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.
Інші (запишіть) Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.

 

Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.
Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть) За рiшенням Загальних зборiв Товариства.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть): Нiяких спецiальних вимог до членiв Наглядової ради у внутрiшнiх документах Товариства не передбачено.   X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) Новi члени Наглядової ради самостiйно ознайомлюються iз змiстом внутрiшнiх документiв товариства, своїми правами та обов’язками.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)   X
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) Вiдповiдно до Статуту, це питання вирiшується Наглядовою радаю Товариства.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Попереднього аудитора було змiнено у зв’язку iз завантаженiстю та неможливiстю проведення аудиту дiяльностi товариства у необхiднi строки.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Статутом Товариство передбачено щорiчне проведення зовнiшнього незалежного аудиту.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи   X
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Створення та функцiонування Ревiзiйної комiсiї не передбачено установчими документами товариства.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): Нi    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Немає кодексу корпоративного управлiння
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Немає кодексу корпоративного управлiння
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Немає кодексу корпоративного управлiння

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Паритет» за ЄДРПОУ 25153928
Територія   за КОАТУУ 5310400000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності   за КВЕД 25.11
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон проїзд Галузевий, буд.30, м.Кременчук, Полтавська обл., 39610  

 

Форма № 1-м
1. Баланс
на 01.01.2018 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 414.3 319.5
— первісна вартість 1011 1016.5 1016.5
— знос 1012 ( 602.2 ) ( 697.0 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 414.3 319.5
II. Оборотні активи
Запаси 1100 520.5 83.2
— у тому числі готова продукція 1103 440.7 57.5
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 399.5 136.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
— у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 261.7 5.4
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 1181.7 225.4
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 1596.0 544.9

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20.0 20.0
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0
Неоплачений капітал 1425 ( 411.9 ) ( 353.6 )
Усього за розділом I 1495 391.9 333.6
II. Довгострокові забов»язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
— товари, роботи, послуги 1615 887.0 157.2
розрахунками з бюджетом 1620 93.1 25.1
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
— зі страхування 1625 57.1 28.5
— з оплати праці 1630 97.7 57.7
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 853.0 610.0
Усього за розділом IІІ 1695 1987.9 878.5
ІV. Зобов»язання, пов»язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 1596.0 544.9

 

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 6435.6 3557.4
Інші операційні доходи 2120 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 6435.6 3557.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 5344.1 ) ( 2762.4 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1033.2 ) ( 751.0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 6377.3 ) ( 3513.4 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 — 2285) 2290 58.3 44.0
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 — 2300) 2350 58.3 44.0

 

Примітки до балансу  
Примітки до звіту про фінансові результати  
Керівник Безуглий О.Б.
Головний бухгалтер Пастушенко С.О.