Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2016 год

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Виконавчий директор Безуглий О.Б.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2017
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Паритет»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
25153928
4. Місцезнаходження
Полтавська , -, 39610, м.Кременчук, проїзд Галузевий, буд.30
5. Міжміський код, телефон та факс
(0536)642191 (0536)642191
6. Електронна поштова адреса
paritet@link-kremen.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017
(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 80 27.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.paritet-kremen.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2017
  (адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X
4) інформація про похідні цінні папери X
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду X
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Товариство публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв не здiйснювало. Лiстингу немає.
Товариство у створеннi жодних юридичних осiб участi не приймало.
Товариство емiсiї процентних облiгацiй, дисконтних облiгацiй, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв не здiйснювало.
Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду товариством не здiйснювався.
Товариство , не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, а також дохiд (виручка) товариства вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод менше нiж 5 млн грн.
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв протягом звiтного перiода не приймалось.
Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв протягом звiтного перiода не приймалось.
Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтерисованiсть протягом звiтного перiода не приймалось.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство «Паритет»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
A01 №360588
3. Дата проведення державної реєстрації
06.08.1997
4. Територія (область)
Полтавська
5. Статутний капітал (грн)
20000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
28
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Виконавчий директор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Кременчуцька фiлiя Полтавського ГРУ КБ Приватбанк
2) МФО банку
331401
3) поточний рахунок
26004055232567
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Будiвельнi та монтажнi роботи 183152 25.01.2013 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 23.01.2018
Опис Товариство буде продовжувати термiн дiї лiцензiї.

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
2) організаційно-правова форма
3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження
5) опис
Товариство у створеннi жодних юридичних осiб участi не приймало.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім’я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1 2 3 4
24.04.2017 24.04.2017 Немає -, —
Опис Товариство не має корпоративного секрктаря, бо це не передбачено його Статутом.

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Немає 24.04.2017

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Виконавчий директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Безуглий Олександр Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнжинер «Кременчуцький монтажно-заготiвельний завод»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.01.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження подовжено на 3 роки рiшенням Наглядової ради (Протокол вiд 09.01.2015 р.) Повноваження та посадовi обов’язки визначаються Статутом Товариства. Розмiр та форма винагороди визначаються Штатним розписом. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лобань Ольга Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Працює старшим викладачем кафедри пiдприємництва, торгiвнi та бiржової дiяльностi Державного унiверситету телекомунiкацiй (м.Київ, вул. Солом’янська, 7) (за основним мiсцем роботи) Член Наглядовой ради ПрАТ «Паритет» з 2013-2016р.р. (за сумiсництвом)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 3 роки
9) Опис
14.04.2016 р. повноваження Лобань Ольги Олександрiвни як члена Наглядової ради ПрАТ «Паритет» припинено у зв’язку iз закiнченням строку повноважень .
14.04.2016 р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Паритет» Лобань Ольгу Олександрiвну обрано Головою Наглядової ради ПрАТ «Паритет» термiном на 3 роки.
Повноваження та посадовi обов’язки визначаються Статутом Товариства. Розмiр та форма винагороди визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олещенко Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1943
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
56
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер Тресту «Промтехмонтаж-1», Голова Наглядової ради ПрАТ «Паритет» з 2013-2016р.р.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 3 роки
9) Опис
14.04.2016 р. припинено повноваження Олещенко Олександра Олександровича як Голови Наглядової ради ПрАТ «Паритет» у зв’язку iз закiнченням строку повноважень.
14.04.2016 р. Олещенко Олександра Олександровича обрано членом Наглядової ради ПрАТ «Паритет» на 3 роки.
Повноваження та посадовi обов’язки визначаються Статутом Товариства. Розмiр та форма винагороди визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крiпак Олександра Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1944
5) освіта**
Середня спецiальна
6) стаж роботи (років)**
51
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер «Кременчуцького монтажно-заготiвельного заводу»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.09.1999 безстроково
9) Опис
Крiпак Олександра Iванiвна звiльнена з посади Головного бухгалтера ПрАТ «Паритет» наказом Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» вiд 15.03.2016 року за власним бажанням.
Повноваження та посадовi обов’язки визначаються Трудовим договором. Розмiр та форма винагороди визначаються Штатним розписом. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пастушенко Свiтлана Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер, ТОВ «МЖК Житлобуд»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.03.2016 безстроково
9) Опис
Пастушенко Свiтлана Олександрiвна призначена на посаду Головного бухгалтера ПрАТ «Паритет» наказом Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» вiд 15.03.2016 року. Особа прийнята на роботу за трудовим договором безстроково.
Повноваження та посадовi обов’язки визначаються Трудовим договором. Розмiр та форма винагороди визначаються Штатним розписом. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Виконавчий директор Безуглий Олександр Борисович 25 12.5 25 0 0 0
Голова Наглядової ради Лобань Ольга Олександрiвна 44 22.0 44 0 0 0
Член Наглядової ради Олещенко Олександр Олександрович 81 40.5 81 0 0 0
Усього 150 75.0 150 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Фiзична особа 25 12.5 12.5 25 0 0 0
Фiзична особа 50 25.0 25.0 50 0 0 0
Фiзична особа 44 22.0 22.0 44 0 0 0
Фiзична особа 81 40.5 40.5 81 0 0 0
Усього 200 100 100 200 0 0 0

* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов’язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 14.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення про проведення чергових Загальних зборiв прийнято Наглядовою радою товариства (Протокол вiд 01.02.2016р.)
Перелiк питань порядку денного чергових Загальних зборiв затверджений Наглядовою радою товариства пiд час засiдання Наглядової ради 01.02.2016р. Пропозицiй до питань порядку денного вiд iнших осiб не надходило.
Порядок денний:
1.Визначення порядку проведення Загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
2.Звiт Виконавчого директора ПрАТ „Паритет” Безуглого О.Б. за пiдсумками роботи за 2015 рiк.
3.Звiт Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за пiдсумками роботи за 2015 рiк.
4.Затвердження рiчних результатiв фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ „Паритет”, рiшень Наглядової ради ПрАТ „Паритет”.
5.Розподiл прибутку (збиткiв) та вирiшення питання про виплату дивiдендiв за 2015 рiк. (доповiдач Голова Наглядової ради ПрАТ „Паритет”– Олещенко О.О.).
6.Обрання Голови та Членiв Наглядової Ради ПрАТ „Паритет”.
7.Визначення напрямкiв розвитку та роботи ПрАТ „Паритет” на 2016.р. (доповiдач Голова Наглядової ради ПрАТ „Паритет” – Олещенко О.О.).
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Визначено порядок проведення Загальних зборiв, обрано лiчильну комiсiю, голову та секретаря зборiв.
2. Заслухано та затверджено звiт Виконавчого директора ПрАТ „Паритет” Безуглого О.Б. за пiдсумками роботи за 2015 рiк.
3. Заслухано та затверджено звiт Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за пiдсумками роботи за 2015 рiк.
4. Затверджено рiчнi результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ „Паритет”, рiшення Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за 2015 рiк.
5. Заслухано Голову Наглядової ради Товариства, затверджено розподiл прибуткiв та збиткiв. Вирiшено дивiденди за 2015 рiк не нараховувати та не виплачувати.
6. Обрано Головою Наглядової Ради ПрАТ „Паритет” — Лобань О.О., Членом Наглядової ради — Олещенка О.О.
7.Заслухано Голову Наглядової ради Товариства. Визначено напрямки розвитку та роботи ПрАТ „Паритет” на 2016 р.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22.10.2010 51/16/1/10 Полтавське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000096150 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 100.0 200 20000.0 100
Опис Приватне акцiонерне товариство публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв не здiйснювало. Лiстингу немає.

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24.04.2017 24.04.2017
Опис Товариство емiсiї не здiйснювало.

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
24.04.2017 24.04.2017
Опис Товариство емiсiї не здiйснювало.

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
24.04.2017 Товариство емiсiї не здiйснювало. 24.04.2017
Опис Товариство емiсiї не здiйснювало.

3. Інформація про інші цінні папери

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
24.04.2017 Товариство емiсiї не здiйснювало.
Опис Товариство емiсiї не здiйснювало.

2) інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію Вид похідних цінніх паперів Різновид похідних цінних паперів Серія Строк розміщення Строк дії Строк (термін) виконання Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) Обсяг випуску (грн) Характеристика базового активу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24.04.2017 Товариство емiсiї не здiйснювало.

4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п Дата зарахування/списання акцій на рахунок/з рахунку емітента Вид дії: викуп/продаж Кількість акцій, що викуплено/продано (шт.) Номінальна вартість (грн) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/продано Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/продано Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/продано Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
24.04.2017 0 24.04.2017 0
Опис Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду товариством не здiйснювався.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 298.9 259.3 0 0 298.9 259.3
будівлі та споруди 244.3 218.1 0 0 244.3 218.1
машини та обладнання 53.1 40.5 0 0 53.1 40.5
транспортні засоби 1.5 0.7 0 0 1.5 0.7
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 119.9 106.6 0 0 119.9 106.6
будівлі та споруди 116.1 103.9 0 0 116.1 103.9
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 3.8 2.4 0 0 3.8 2.4
Усього 418.8 365.6 0 0 418.8 365.6
Опис Амортизацiя основних засобiв в 2016 роцi нараховувалась згiдно з П(с)БО № 7 “Основнi засоби” iз застосуванням прямолiнiйного методу, за нормами амортизацiї, виходячи iз термiну експлуатацiї основних засобiв. Нарахована амортизацiя за 2016 рiк – 56,9 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв складала 1021.3 тис.грн. Основнi засоби станом на 31.12.2016р. по залишковiй вартостi вiдповiдають в балансi розмiру 365,6 тис.грн., знос – 655,7 тис.грн. (64,2%)
До нематерiальних активiв пiдприємства вiднесенi немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми i використовуються пiдприємством для виробничих та адмiнiстративних потреб бiльше року. Амортизацiя нематерiальних активiв в 2016 роцi нараховувалась згiдно з П(с)БО № 8 “Нематерiальнi активи” прямолiнiйним методом. Нематерiальнi активи станом на 31.12.2016р. по залишковiй вартостi вiдповiдають в балансi розмiру 1,8 тис.грн., знос – 1,8 тис.грн.
Обмежень на користування майном товариства не має.
Орендованих основних засобiв пiдприємство не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -512.3 -435.9
Статутний капітал (тис. грн.) 20.0 20.0
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0 0
Опис В 2016 роцi бухгалтерський облiк господарських операцiй ПрАТ «Паритет» проводився вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIY вiд 16.07.1999 р., Iнструкцiї «Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй», затвердженої наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 1591 вiд09.12.2011 та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Облiкова полiтика визначена наказом Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» № 01 вiд 03.01.2017р. «Про облiкову полiтику».

п/п Показники
За перiод з 01.01.2016р. по 31.12.2016р.
1 2 3
1.Активи пiдприємства:
1. А= ( роздiл 1+ роздiл 2 + роздiл 3 Активу балансу )
3214,7
2. Пасиви пiдприємства:
2. П= ( роздiл 2+ роздiл 3 + роздiл 4 Пасиву балансу ) 3727,03. Чистi активи пiдприємства:
3. ЧА=А-П -512,3
4. Статутний фонд /капiтал / товариства:
4. Ст.Капiтал =(загальна кiлькiсть акцiй )х (номiнальна вартiсть ) 20,05. Порiвняння вартостi чистих активiв з
розмiром Статутного фонду /капiталу /:
5. ЧА Статутний фонд /капiтал / (Ст. Капiтал ) -512,3 < 20,0
Висновок Розмiр статутного фонду / капiталу / ПрАТ ”Паритет” станом на 31.12.2016 року не вiдповiдає вимогам положень ст. 155 п.3 § 1 гл.8 р.1 кн.1 Цивiльного кодексу України (зi змiнами, в редакцiї вiд 18.11.2003 року № 1255- IV) i не забезпечений чистими активами Товариства.
Вартiсть чистих активiв Товариства має вiд’ємне значення, i менше вiд статутного капiталу сплаченого на момент створення Товариства.
Приватне акцiонерне товариство “Паритет” є правонаступником Закритого акцiонерного товариства “Паритет” створеного у 1997 роцi, статутний капiтал якого заявлений та сплачений склав 20.0 тис. грн.,що вiдповiдає вимогам чинного законодавства на момент створення Товариства.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 501.9 X X
Інші зобов’язання X 394.7 X X
Усього зобов’язань X 896.6 X X
Опис: Методика вiдображення зобов’язань в бухгалтерському облiку згiдно з П(с)БО № 11 “Зобов’язання”, затвердженим наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р. № 20.
В 2016 роцi проводилась iнвентаризацiя кредиторської заборгованостi на пiдприємствi(наказ № 27-А вiд 02.11.2016 р.). Згiдно протоколу iнвентаризацiї вiд 05.11.2016 р. по кредиторськiй заборгованостi розбiжностей не виявлено. Станом на 31.12.2016р. не виявлено кредиторської заборгованостi, строк позовної давностi за якою минув.
Iншi поточнi зобов’язання складаються з зобов’язань, якi не пов’язанi з отриманням передплат, а саме розрахунки з пiдзвiтними особами в сумi 394,6 тис.грн., заборгованiсть по позикам в сумi 501,9 тис. грн..

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 24.04.2017 0 0 0
Опис Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв протягом звiтного перiода не приймалось.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 24.04.2017 0 0 0
Опис Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв протягом звiтного перiода не приймалось.

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 24.04.2017 0 0 0
Опис Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтерисованiсть протягом звiтного перiода не приймалось.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
15.03.2016 16.03.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.04.2016 15.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «КАПIТАЛЪ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 31391266
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 36029 м. Полтава вул. Соборностi, б.54
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2798 26.12.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «КАПIТАЛЪ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 31391266
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 36029 м. Полтава вул. Соборностi, б.54
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2798 26.12.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторська
фiрма “КАПIТАЛЪ”
36029 м. Полтава вул. Соборностi , б. 54
тел.: (0532) 509-581
Факс: (0532) 611-612
www. capitalpfs.com.ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства
“Паритет” за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016.№ 61 вiд 18 квiтня 2017 року м. Полтава

Адресат: Управлiнському персоналу, власникам цiнних паперiв ПрАТ «Паритет» i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

На пiдставi Договору № 61 вiд 27.02.2017 р. Аудиторською фiрмою «КАПIТАЛЪ» проведена перевiрка фiнансової звiтностi за 2016 рiк ПрАТ “Паритет“. Аудит проводився з 27 лютого 2017 року по 18 квiтня 2017 року.
Вступний параграф
Основнi вiдомостi про Товариство, що перевiрялось
ПрАТ “Паритет”
Код ЄДРПОУ: 25153928
Мiсцезнаходження: 39609, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий,буд.30
Дата державної реєстрацiї 06.08.1997 р.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПрАТ «Паритет» за 2016 рiк, що додається, яка складена на бланках по формам, затвердженими Мiнiстерством фiнансiв України, та складається з:
• Балансу (форма 1м) станом на 31 грудня 2016 року;
• Звiту про фiнансовi результати (форма 2м) за 2016 рiк;
• Примiток до фiнансової звiтностi у довiльнiй формi за рiк, що закiнчився.
на предмет повноти, достовiрностi, вiдповiдностi чинному законодавству та встановленим нормативам.
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до прийнятої концептуальної основи — Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. Управлiнський персонал пiдтвердив, що складав фiнансову звiтнiсть за 2016 рiк на основi принципу безперервностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi ПрАТ «Паритет» за 2016 рiк, згiдно з прийнятою концептуальною основою. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi ПрАТ «Паритет» за 2016 рiк на основi результатiв проведеного нами аудиту. Аудит було здiйснено вiдповiдно до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-Х11 вiд 22 квiтня 1993 року (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв аудиту, якi використовуються у якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi. Стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачав виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриття у фiнансової звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор, розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Аудитори пiдтверджують, що виконали усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi та не знаходяться в станi залежностi вiд перевiреного нами пiдприємства ПрАТ «Паритет».
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно — позитивної думки
1. У звiтному перiодi пiдприємством не проведено тестування на предмет зменшення корисностi необоротних активiв. Згiдно з вимогами П(С)БО 28 «Зменшення корисностi активiв», iснує ймовiрнiсть, що активи у фiнансовiй звiтностi вiдображенi за сумою, яка є бiльшою нiж сума їх очiкуваного вiдшкодування. Актив облiковують за сумою бiльшою, нiж сума його очiкуваного вiдшкодування, якщо його балансова вартiсть перевищує суму, що пiдлягає вiдшкодуванню внаслiдок використання або продажу активу. Вплив зазначеного вiдхилення вiд Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку на фiнансову звiтнiсть не був визначений.
2. У зв’язку з властивими аудиту обмеженнями, слiд враховувати можливiсть iснування виявлених розбiжностей, якi не були предметом оцiнки аудитора. Аудитор не мiг спостерiгати за щорiчною iнвентаризацiєю активiв i зобов’язань оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Пiдприємством проведена iнвентаризацiя розрахункiв з дебiторами та кредиторами в 2016 роцi. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що цi активи та зобов’язання наявнi, а саме спiвставлення аналiтичних даних облiку основних засобiв, отриманi акти звiрок, щодо пiдтвердження заборгованостi, яка є суттєвою для визнання даних в фiнансовiй звiтностi.
Цi ситуацiї є результатом рiшення, прийнятого управлiнським персоналом i це змусило нас висловити умовно-позитивну думку щодо фiнансових звiтiв за цей рiк.
Висловлення думки
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться в параграфi Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки, фiнансова звiтнiсть надає справедливу та достовiрну iнформацiю про фiнансовий стан ПрАТ “Паритет” станом на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на Примiтку № 6 до фiнансової звiтностi, в якiй зазначено, що пiдприємство зазнало чистого прибутку в сумi 36,1 тис.грн. протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016 року, i станом на цю дату непокритий збиток становить 532,3 тис. грн. Це свiдчать про наявнiсть невизначеностi, яка може зумовити сумнiви в здатностi пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, i отже, пiдприємство може виявитись нездатним реалiзувати свої активи та виконати зобов’язання при звичайнiй дiяльностi.
Не змiнюючи нашу думку, ми б хотiли звернути Вашу увагу на те, що українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi, ускладненiй вiйськовим конфлiктом на сходi України i невизнаним вiддiленням Автономної республiки Крим. За результатами 2015 i 2016 року мiжнароднi рейтинговi агентства iстотно знизили рейтинги суверенного боргу України. Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi в значнiй мiрi буде залежати вiд дiй уряду, спрямованих на рiшення вiйськового конфлiкту, реформування фiнансової, адмiнiстративної, фiскальної та правової системи країни. Для вирiшення вищезазначених завдань уряд країни запроваджує досить жорсткi i непопулярнi заходи, як, наприклад часткову мобiлiзацiю вiйськовозобов’язаного населення, введення нових податкiв i зборiв, введення обмежень на готiвковi i безготiвковi операцiї з iноземною валютою, тощо. У зв’язку з невизначенiстю ситуацiї, що склалася, на даний момент неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу на здатнiсть Товариства здiйснювати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому.
Даний Звiт складено у трьох примiрниках, що мають однакову юридичну силу.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «КАПIТАЛЪ»
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесеннi до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво № 2798 вiд 26.12.2001 року термiн чинностi до 27.10.2021 року.
Мiсцезнаходження: 36029 м. Полтава вул. Соборностi, б.54
Тел/факс 0 532 -509 581, 611-612. сapital_audit@mail.ua
7. Основнi вiдомостi Договiр
Договiр № 61 вiд 27.02.2017 року.
Термiн проведення перевiрки з 27 лютого 2017 року по 18 квiтня 2017 року.Складено 18 квiтня 2017 рокуДиректор
Аудиторської фiрми “КАПIТАЛЪ” Приходько Я. П.
Сертифiкат аудитора №000940А виданий 28.03.96р. дiйсний до 28.03.20р.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2015 1 0
3 2014 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Особа, призначена Наглядовою радою вiдповiдно до Статуту Товариства. Так

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Нi Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Останнi позачерговi збори Товариства проводились у 2010 роцi щодо дематерiалiзацiї акцiй Товариства, затвердження депозитарiя та зберiгача. Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 2
членів наглядової ради — акціонерів 2
членів наглядової ради — представників акціонерів 0
членів наглядової ради — незалежних директорів 0
членів наглядової ради — акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 2
членів наглядової ради — акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

  Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Нi.

 

Наглядова рада самооцiнку не проводила.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.
Інші (запишіть) Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.

 

Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) За рiшенням Загальних зборiв Товариства.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Нiяких спецiальних вимог до членiв Наглядової ради у внутрiшнiх документах Товариства не передбачено. X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Новi члени Наглядової ради самостiйно ознайомлюються iз змiстом внутрiшнiх документiв товариства, своїми правами та обов’язками.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Вiдповiдно до Статуту, це питання вирiшується Наглядовою радаю Товариства.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Попереднього аудитора було змiнено у зв’язку iз завантаженiстю та неможливiстю проведення аудиту дiяльностi товариства у необхiднi строки.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Статутом Товариство передбачено щорiчне проведення зовнiшнього аудиту.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Створення та функцiонування Ревiзiйної комiсiї не передбачено установчими документами товариства.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Нi.

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Немає
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Немає кодексу корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Немає кодексу корпоративного управлiння.

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Паритет» за ЄДРПОУ 25153928
Територія за КОАТУУ 5310400000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 25.11
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон проїзд Галузевий, буд.30, м.Кременчук, Полтавська обл., 39610

 

Форма № 1-м
1. Баланс
на 01.01.2017 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010 422.5 365.6
— первісна вартість 1011 1021.3 1021.3
— знос 1012 ( 598.8 ) ( 655.7 )
Довгострокові біологічні активи: 1020
Довгострокові фінансові інвестиції 1030
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 422.5 365.6
II. Оборотні активи
Запаси 1100 471.3 172.4
— у тому числі готова продукція 1103 119.1 59.8
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 363.9 885.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 11.2
— у тому числі податок на прибуток 1136
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 90.1 1518.6
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 3.9 261.7
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190 94.9
Усього за розділом II 1195 1024.1 2849.1
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 1446.6 3214.7

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20.0 20.0
Додатковий капітал 1410
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -568.4 -532.3
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Усього за розділом I 1495 -548.4 -512.3
II. Довгострокові забов»язання, цільове фінансування та забезпечення 1595
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610
— товари, роботи, послуги 1615 493.5 1113.6
розрахунками з бюджетом 1620 35.2 94.4
у тому числі з податку на прибуток 1621 7.9
— зі страхування 1625 25.8 27.5
— з оплати праці 1630 90.0 92.8
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов’язання 1690 1350.5 2398.7
Усього за розділом IІІ 1695 1995.0 3727.0
ІV. Зобов»язання, пов»язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700
Баланс 1900 1446.6 3214.7

 

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3557.4 2892.5
Інші операційні доходи 2120
Інші доходи 2240
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 3557.4 2892.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2762.4 ) ( 2872.5 )
Інші операційні витрати 2180 ( 751.0 ) ( 261.3 )
Інші витрати 2270 ( ) ( 5.0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 3513.4 ) ( 3093.8 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 — 2285) 2290 44.0 -201.3
Податок на прибуток 2300 ( 7.9 ) ( )
Чистий прибуток (збиток) (2290 — 2300) 2350 36.1 -201.3

 

Примітки до балансу Примiтка до Балансу
Приватного акцiонерного товариства “Паритет”
за 2016 рiк
1. Основнi вiдомостi про пiдприємство
Приватне акцiонерне товариство “Паритет” є правонаступником закритого
акцiонерного товариства “Паритет”. З метою приведення Статуту закритого акцiонерного товариства “Паритет” у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. та згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20 квiтня 2010 року ( протокол №1) товариство змiнило органiзацiйно — правову форму з Закритого акцiонерного товариства «Паритет» на приватне акцiонерне товариство «Паритет». Товариство створене з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку та наступного розподiлу мiж акцiонерами.
Мiсцезнаходження юридичної особи: 39609, Полтавська обл.., м. Кременчук, проїзд Галузевий, будинок 30.
Дата державної реєстрацiї: 06.08.1997
Дата запису: 20.04.2005
Номер запису: 1 585 120 0000 001115
Основними видами дiяльностi ПрАТ “Паритет” є:
-25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй (основний);
-25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв;
-25.99 Виробництво iнших готових металевих виробiв, н. в. i. у.;
-43.99 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н. в. i. у.;
— 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
— 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт;
— 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)
Валюта фiнансової звiтностi гривня.
Дата затвердження та подання звiтностi є 28.02.2017 року.
2.Основнi засоби
Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження, виготовлення.
До основних засобiв залiковуються матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
Амортизацiя основних засобiв в 2016 роцi нараховувалась згiдно з П(с)БО № 7 “Основнi засоби” iз застосуванням прямолiнiйного методу, за нормами амортизацiї, виходячи iз термiну експлуатацiї основних засобiв. Основнi засоби станом на 31.12.2016р. по залишковiй вартостi вiдповiдають в балансi розмiру 365,6 тис.грн., знос – 655,7 тис.грн.
До нематерiальних активiв пiдприємства вiднесенi немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми i використовуються пiдприємством для виробничих та адмiнiстративних потреб бiльше року. Амортизацiя нематерiальних активiв в 2016 роцi нараховувалась згiдно з П(с)БО № 8 “Нематерiальнi активи” прямолiнiйним методом. Нематерiальнi активи станом на 31.12.2016р. по залишковiй вартостi вiдповiдають в балансi розмiру 1,8 тис.грн., знос – 1,8 тис.грн.
Вартiсть основних засобiв складає:
Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть
На 1.01.2016 року 1021,3 598,8 422,5
Надiйшло
Вибуло
Нарахована амортизацiя — 56,9 56,9
На 31.12.2016 року 1021,3 655,7 365,6В Товариствi вiдсутнi основнi засоби, оформленi у заставу. Пiдприємство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються. Основних засобiв, щодо яких iснує обмеження права власностi не має.
2. Запаси
Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату, визначається по собiвартостi запасiв, яка складається iз: закупiвельної вартостi, сплаченої постачальникам; транспортно-заготiвельних та iнших витрат, згiдно п.9 П(С)БО 9 “Запаси”.
Застосованi методи оцiнки товарно-матерiальних цiнностей не змiнювалися протягом звiтного перiоду, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства з облiку їх видiв (матерiалiв, палива, МШП тощо).
За перiод, що перевiряється, дооцiнка та уцiнка запасiв та готової продукцiї не проводилась.
Матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) менш одного року вважаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами.
При вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
В 2016 роцi проводилась iнвентаризацiя запасiв на пiдприємствi (наказ № 27-А вiд 02.11.2016 р.). Згiдно протоколу iнвентаризацiї вiд 05.11.2016 р. надлишкiв, нестач та пересортиць по запасам не виявлено.
Запаси пiдприємства станом на 31.12.2016р. вiдповiдають в балансi розмiру 172,4 тис.грн., а саме:
Сировина i матерiали 50,6 тис.грн.,
Паливо 17,1 тис.грн.,
Запаснi частини 21,5 тис.грн.,
МШП 23,4 тис.грн.
Готова продукцiя 57,6 тис. грн.,
Товари 2,2 тис. грн.3. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, яка визначена на дату складання балансу, вiдповiдає вимогам П(с)БО № 10 “Дебiторська заборгованiсть”, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 08.10.99р. № 237.
В 2016 роцi проводилась iнвентаризацiя дебiторської заборгованостi на пiдприємствi (наказ № 27-А вiд 02.11.2016 р.). Згiдно протоколу iнвентаризацiї вiд 05.11.2016 р. по дебiторськiй заборгованостi розбiжностей не виявлено. Станом на 31.12.2016р. не виявлено дебiторської заборгованостi, строк позовної давностi за якою минув.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складається iз заборгованостi покупцiв або замовникiв за наданi їм продукцiю, товари, роботи та послуги. Дебiторська заборгованiсть (ряд.1125) станом на 31.12.2016р. вiдповiдає в балансi розмiру 885,2 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть з бюджетом ( ряд.1135) — переплата з вiйськового збору в сумi 11,2 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (ряд. 1155) складається iз заборгованостi, яка не пов’язана з продажем продукцiї та наданням послуг, i станом на 31.12.2016р. вiдповiдає в балансi розмiру 1518,6 тис. грн. — аванси вiтчизняним постачальникам товарiв та послуг.
4. Грошовi кошти та їх еквiваленти
На дату складання балансу грошовi кошти вiдповiдають розмiру 261,7 тис.грн., а саме:
— на банкiвських рахунках в нацiональнiй валютi – 261,7 тис.грн.

5. Власний капiтал
Класифiкацiя статей балансу роздiлу „Власний капiтал” вiдображена у вiдповiдностi до вимог Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй (iз змiнами i доповненнями), затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р. N 291.
Статутний капiтал товариства складає 20 000,00 (двадцять тисяч) гривень, подiлений на 200 (двiстi) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна, i складається з внескiв засновникiв. Статутний капiтал станом на 31.12.2016р. сформовано та сплачено в повному обсязi вiдповiдно до чинного законодавства:
За перiод дiяльностi товариства збiльшення статутного капiталу не проводилось.
Акцiї iз документарної форми iснування переведенi в бездокуметарну: Глобальний сертифiкат на акцiї простi iменнi, реєстрацiйний номер №51/16/1/10 вiд 22.09.2010р.
Станом на 31.12.2016р. акцiї розподiляються таким чином:
— 4 фiзичнi особи — кiлькiсть простих iменних акцiй – 200 (двiстi ) штук номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна, на загальну суму 20 000,00 (двадцять тисяч) гривень, що складає 100% статутного капiталу.
Фiзичнi особи , що володiють 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй

з/п Прiзвище, iм’я та по батьковi Кiлькiсть
ЦП Сума за номiналом, грн. % у СФ
1. Фiзична особа 25 2500 12,5
2. Фiзична особа 50 5000 25,0
3. Фiзична особа 44 4400 22,0
4. Фiзична особа 81 8100 40,5
Непокритий збиток на початок звiтного перiоду складає 568,4 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду 532,3 тис. грн. Результатом фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства за 2016 рiк є прибуток в сумi 36,1 тис. грн., розподiл та виплата дивiдендiв в 2016 роцi не проводились ( протокол зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2016 року.)
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Дата вчинення дiї Змiни (призначено або звiльнено) Посада Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортнi данi фiзичної особи або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках)
1 2 3 4 5 6
15.03.2016 звiльнено Головний бухгалтер Крiпак Олександра Iванiвна 0
Змiст iнформацiї:
Крiпак Олександра Iванiвна звiльнена з посади Головного бухгалтера ПрАТ «Паритет» наказом Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» вiд 15.03.2016 року за власним бажанням. У ПрАТ «Паритет» пропрацюва на посадi Головним бухгалтером з 1997 року. Акцiй емiтента немає. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.
15.03.2016 призначено Головний бухгалтер Пастушенко Свiтлана Олександрiвна 0
Змiст iнформацiї:
Пастушенко Свiтлана Олександрiвна призначена на посаду Головного бухгалтера ПрАТ «Паритет» наказом Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» вiд 15.03.2016 року. Особа прийнята на роботу за трудовим договором безстроково. Акцiй емiтента немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду заступника головного бухгалтера ТОВ «МЖК Житлобуд». Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.
14.04.2016 припинено повноваження Голова Наглядової ради Олещенко Олександр Олександрович 40.5
Змiст iнформацiї:
Припинено повноваження Олещенко Олександра Олександровича як Голови Наглядової ради ПрАТ «Паритет» у зв’язку iз закiнченням строку повноважень, який займав цю посаду з 2010 р.
14.04.2016 обрано член Наглядової ради Олещенко Олександр Олександрович 40.5
Змiст iнформацiї:
Олещенко Олександр Олександрович обраний членом Наглядової ради ПрАТ «Паритет» на 3 роки рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Паритет» вiд 14.04.2016р. Особа володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 40,5 % Статутного капiталу. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Паритет». Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.
14.04.2016 припинено повноваження член Наглядової ради Лобань Ольга Олександрiвна 22
Змiст iнформацiї:
Припинено повноваження Лобань Ольги Олександрiвни як члена Наглядової ради ПрАТ «Паритет» у зв’язку iз закiнченням строку повноважень, яка займала цю посаду з 2010 р.
14.04.2016 обрано Голова Наглядової ради Лобань Ольга Олександрiвна 22
Змiст iнформацiї:
Лобань Ольгу Олександрiвну обрано Головою Наглядової ради ПрАТ «Паритет» на 3 роки рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Паритет» вiд 14.04.2016р. Особа володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 22,0 % Статутного капiталу. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Паритет». Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.

Аналiз
вартостi чистих активiв в порiвнянностi з розмiром Статутного фонду
/ капiталу / ПрАТ “Паритет” за 2016р.
тис.грн.

п/п Показники
За перiод з 01.01.2016р. по 31.12.2016р.
1 2 3
1.Активи пiдприємства:
1. А= ( роздiл 1+ роздiл 2 + роздiл 3 Активу балансу )
3214,7
2. Пасиви пiдприємства:
2. П= ( роздiл 2+ роздiл 3 + роздiл 4 Пасиву балансу ) 3727,0
3. Чистi активи пiдприємства:
3. ЧА=А-П -512,3
4. Статутний фонд /капiтал / товариства:

4.
Ст.Капiтал =(загальна кiлькiсть акцiй )х (номiнальна вартiсть ) 20,0

5. Порiвняння вартостi чистих активiв з
розмiром Статутного фонду /капiталу /:

5. ЧА Статутний фонд /капiтал / (Ст. Капiтал )
-512,3 < 20,0
Розмiр статутного фонду / капiталу / ПрАТ ”Паритет” станом на 31.12.2016 року не вiдповiдає вимогам положень ст. 155 п.3 § 1 гл.8 р.1 кн.1 Цивiльного кодексу України (зi змiнами, в редакцiї вiд 18.11.2003 року № 1255- IV) i не забезпечений чистими активами Товариства.
6. Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн
Вiдповiдно до П(С)БО 23 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн» до пов’язаних осiб вiднесенi фiзичнi особи – акцiонери Товариства, а також вищi посадовi особи.
Доходiв з пов’язаними сторонами по Товариству в 2016 роцi не було.
Iнших операцiй з пов’язаними особами не було.
7. Поточнi зобов’язання
Методика вiдображення зобов’язань в бухгалтерському облiку згiдно з П(с)БО № 11 “Зобов’язання”, затвердженим наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р. № 20.
В 2016 роцi проводилась iнвентаризацiя кредиторської заборгованостi на пiдприємствi(наказ № 27-А вiд 02.11.2016 р.). Згiдно протоколу iнвентаризацiї вiд 05.11.2016 р. по кредиторськiй заборгованостi розбiжностей не виявлено. Станом на 31.12.2016р. не виявлено кредиторської заборгованостi, строк позовної давностi за якою минув.
Станом на 31.12.2016р. поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (ряд.1615) вiдповiдає в балансi розмiру 1113.6 тис. грн.
Поточнi зобов’язання за розрахунками складаються з зобов’язань, якi не пов’язанi з реалiзацiєю послуг:
— розрахунки з бюджетом 94,4 тис. грн.;
в тому числi податок на прибуток 7,9 тис.грн;
— розрахунки зi страхування 27,5 тис.грн.;
— розрахунки з оплати працi 92,8 тис. грн.
Iншi поточнi зобов’язання (ряд.1690) в сумi 2398,7 тис. грн. складаються з зобов’язань, якi не пов’язанi з отриманням передплат, а саме розрахунки з пiдзвiтними особами в сумi 394,6 тис.грн., аванси отриманi в сумi 774,1 тис. грн., заборгованiсть по позикам в сумi 501,9 тис. грн. та iнша заборгованiсть в сумi 728,1 тис. грн.

Директор О.Б. Безуглий

Головний бухгалтер С.О. Пастушенко

Примітки до звіту про фінансові результати Примiтка
до «Звiту про фiнансовi результати»
приватного акцiонерного товариства “Паритет”
за 2016 рiк
Фiнансовi результати ПрАТ “Паритет” за 2016 рiк вiдображенi згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 25.02.2000р. № 39, i побудованi на реальних даних бухгалтерського облiку, який ведеться у вiдповiдностi до прийнятих на даний час П(с)БО, обраної та впровадженої облiкової полiтики пiдприємства.
Доходи згiдно облiкової полiтики пiдприємства визначаються згiдно П(С)БО № 15 «Дохiд». Дохiд вiд надання послуг, реалiзацiї товарiв визначається у вiдповiдностi за методом нарахувань i вiдображається в облiку, коли реалiзацiю товарiв та надання послуг здiйснено. За 2016 рiк чистий дохiд пiдприємства вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає 3557,4 тис. грн.
Облiк витрат на пiдприємствi визначається вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 16 «Витрати», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.12.1999р. № 318, Податкового Кодексу України от 23.12.2010р. №2856-VI, зi змiнами та доповненнями. Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2016 рiк складає 2762,4 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати складаються з адмiнiстративних витрат в сумi 710,2 тис.грн. визнаної пенi, штрафiв в сумi 6,4 тис. грн. та iнших витрат в сумi 34,4 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати являють собою витрати на утримання апарату управлiння, у тому числi й заробiтна плата працiвникiв управлiнського апарату з обов’язковими вiдрахуваннями до державних фондiв, а також витрати на аудит, послуги банку та iнше.
За 2016 рiк iншi операцiйнi витрати склали 751,0 тис. грн.
Нарахований податок на прибуток за 2016 рiк складає 7,9 тис. грн.
Задекларованi у фiнансовiй звiтностi результати дiяльностi ПрАТ “Паритет» реальнi та точнi, достовiрно вiдображають фiнансовий стан пiдприємства на кiнець звiтного перiоду.
В результатi фiнансово-господарської дiяльностi товариства в 2016 роцi отриманий прибуток в сумi 36,1 тис. грн. Прибуток отриманий вiдповiдно до системи бухгалтерського облiку.
Оподаткування
Уряд України продовжує реформу економiчної i комерцiйної iнфраструктури в процесi переходу до ринкової економiки. У результатi законодавство, що впливає на дiяльнiсть пiдприємств, продовжує швидко змiнюватися. Цi змiни характеризуються неясними формулюваннями, наявнiстю рiзних тлумачень i сформованою практикою винесення довiльних рiшень з боку влади. Iнтерпретацiя керiвництвом такого законодавства стосовно дiяльностi Товариства може бути оскаржена вiдповiдними контролюючими органами. Зокрема, податковi органи займають фiскальну позицiю при iнтерпретацiї законодавства i визначеннi розмiру податкiв, i в результатi, можливо, що операцiї та дiяльнiсть, якi ранiше не оскаржувалися, будуть оскарженi. Отже, можуть бути донарахованi податки, штрафи i пенi. Три роки, що передують звiтному, є вiдкритими для перевiрки податковими органами. Керiвництво вважає, що Товариство нарахувало всi податки, що стосуються дiяльностi. У ситуацiях невизначеностi Товариство здiйснило нарахування податкових зобов’язань, виходячи з оцiнки керiвництвом iмовiрною величини вiдтоку ресурсiв, якi будуть потрiбнi для погашення таких зобов’язань. Керiвництво Товариства, ґрунтуючись на трактуваннi податкового законодавства, вважає, що зобов’язання з податкiв вiдображенi в повному обсязi. Тим не менш, податковi та iншi державнi органи можуть по-iншому трактувати положення чинного податкового законодавства i вiдмiнностi в трактуваннi можуть мати iстотнi наслiдки.
Економiчне середовище
Стабiлiзацiя та вiдновлення економiки України залежатиме вiд тривалостi й наслiдкiв конфлiкту на сходi країни, розмiру мiжнародної фiнансової допомоги, полiтики i рiшень Уряду та НБУ щодо запровадження адмiнiстративних, правових та економiчних реформ.
Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демострувати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризується, але не обмежується, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдностно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi згiдно зi строками погашення.
Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Товариство працює в ринковому полi та знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.Директор О.Б. БезуглийГоловний бухгалтер С.О. Пастушенко
Керівник О.Б.Безуглий
Головний бухгалтер С.О.Пастушенко