Годовая информация эмитента ценных бумаг (годовой отчет) за 2018

Титульний аркуш

 

26.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 55
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі — Положення).

 

В.о.Виконавчий директор Береговий I.М.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

 1. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Паритет»
 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 25153928
 4. Місцезнаходження: 39610, Україна, Полтавська обл., м.Кременчук, проїзд Галузевий, буд.30
 5. Міжміський код, телефон та факс: (0536)642191, (0536)642191
 6. Адреса електронної пошти: paritet@link-kremen.net
 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 24.04.2019, протокол вiд 24.04.2019
 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України», 21676262, 804, DR/00001/APA

 

 1. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.paritet-kremen.com.ua 26.04.2019
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента X
7. Судові справи емітента X
8. Штрафні санкції емітента X
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
— інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
— інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
— інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення X
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X
— завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X
— інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків X
4) звіт про корпоративне управління X
— власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
— кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
— інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X
— інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
— інформація про наглядову раду X
— інформація про виконавчий орган X
— опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент X
— перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X
— інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента X
— порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
— повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду X
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента X
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом X
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:

Емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв (акцiй).

 

Товариство не здiйснювали публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв.  Лiстингу немає.

 

Приватне акцiонерне товариство «Паритет»  емiсiю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, не здiйснювало та публiчної пропозицiї щодо будь-яких цiнних паперiв, в тому числi акцiй та iнших цiнних паперiв, крiм акцiй,  не здiйснювало.

 

Товариство у створеннi жодних юридичних осiб участi не приймало.

 

Товариство не має посади корпоративного секретаря.

 

Товариство послугами рейтингового агентства  не користувалось, рiвень кредитного рейтингу емiтента або цiнних паперiв емiтента не здiйснювало.

 

Товариство не створювало i немає фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

 

Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi станом на початок року, а також судових справ, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi не було.

 

Штрафнi санкцiї органами державної влади у звiтному перiодi на емiтента не накладались.

 

Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй у звiтному перiодi не вiдбувалось.

 

Змiни осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй у звiтному перiодi не вiдбувалось.

 

Змiни  осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй у звiтному перiодi не вiдбувалось.

 

Товариство емiсiї облiгацiй не здiйснювало.

 

Iншi цiнних паперiв, крiм акцiй, товариство  не випускало.

 

Емiсiї похiдних цiнних паперiв товариство не здiйснювало.

 

Товариство емiсiї боргових цiнних паперiв не здiйснювало.

 

Придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду  не здiйснювалось.

 

Цiннi папери (крiм акцiй) товариства у власностi працiвникiв емiтента не перебувають.

 

Жодних обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiдностi отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв немає.

 

Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi немає.

 

Виплата  дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не здiйснювалась за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Паритет» вiд 14.04.2018р.

 

Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

 

Рiшення  про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв протягом звiтного перiоду не приймалось.

 

Рiшення  про вчинення значних правочинiв протягом звiтного перiоду не приймалось.

 

Рiшення  про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть протягом звiтного перiоду не приймалось.

 

Акцiонернi та/або корпоративнi договори мiж акцiонерами (учасниками) товариства за iнформацiєю, яка наявна в товариствi, у звiтному перiодi не укладались.

 

Будь-якi  договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом за iнформацiєю, яка наявна в товариствi, у звiтному перiодi не укладались.

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

 1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство «Паритет»

 1. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 №360588

 1. Дата проведення державної реєстрації

06.08.1997

 1. Територія (область)

Полтавська обл.

 1. Статутний капітал (грн)

20000

 1. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

 1. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

 1. Середня кількість працівників (осіб)

24

 1. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

25.11 — Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй

25.62 — Механiчне оброблення металевих виробiв

25.99 — Виробництво iнших готових металевих виробiв, н. в. i. у.

 1. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Кременчуцька фiлiя Полтавського ГРУ КБ Приватбанк

2) МФО банку

331401

3) Поточний рахунок

26004055232567

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

 

 1. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Орган державної влади, що видав ліцензію Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1 2 3 4 5
Будiвельнi та монтажнi роботи 183152 25.01.2013 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 23.01.2018
Опис Товариство не планує продовжувати термiн дiї лiцензiї.

 

 1. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

Товариство у створеннi жодних юридичних осiб участi не приймало.

2) Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Місцезнаходження

5) Опис

Товариство у створеннi жодних юридичних осiб участi не приймало.

 

 

 1. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1 2 3 4
24.04.2019 24.04.2019 -, —
Опис Товариство не має посади корпоративного секретаря, бо це не передбачено його Статутом.

 

 1. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Емiтент послугами не користується уповноважене рейтингове агентство Визначення рейтингової оцінки емітента 24.04.2019 Оцiнка не здiйснювалась

 

 1. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) Найменування

Товариство не створювало i немає фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

2) Місцезнаходження

Україна, -, Полтавська обл., — р-н, -, —

3) Опис

Товариство не створювало i немає фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

 

 

 1. Судові справи емітента

 

№ з/п Номер справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду справи
1
Примітки:
Судових справ, в тому числi за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi станом на початок року, а також судових справ, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi не було.
 1. Штрафні санкції емітента
№ з/п Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію  Орган, який наклав штрафну санкцію Вид стягнення Інформація про виконання
1 -,
Примітки:
Штрафнi санкцiї органами державної влади у звiтному перiодi на емiтента не накладались.

 

 1. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувались;

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу склала 24 особи; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 2 особи; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 3 особи. Фонд оплати працi збiльшився у зв’язку з пiдвищенням тарифних ставок працiвникiв. Продовж звiтного перiоду товариство здiйснювало кадрову програму, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента;

 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

товариство  не приймало участь та не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств;

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент у звiтному перiодi не проводив;

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

будь-яких пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перiодi не надходило;

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

облiкова полiтика товариства визначена Наказом «Про ведення бухгалтерського облiку та бухгалтерську полiтику на пiдприємствi» (вiд 02.01.2018р.), яким визначається сукупнiсть принципiв, методiв, форм i процедур, що використовуються пiдприємством для ведення бухгалтерського облiку, зберiгання документiв, складання та подання фiнансової звiтностi;

концептуальною основою фiнансової звiтностi пiдприємства при складаннi є Нацiональнi стандарти (положення) бухгалтерського облiку;

основнi засоби вiдображаються в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження виготовлення та iнших витрат; iндексацiя балансової вартостi основних фондiв проводилась згiдно з механiзмами та iндексами, встановленими державними органами;

придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, одиницею облiку основних засобiв є об’єкт основних засобiв;

амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобiв;

амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, зокрема, до малоцiнних необоротних активiв вiдносяться активи зi строком корисного використання бiльше одного року та вартiстю менше 6000 грн;

основнi засоби в фiнансовiй звiтностi вiдображаються за первiсною або переоцiненою вартiстю.

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

основним видом послуг, якi надає емiтент є послуги з обробки металiв та металоконструкцiй для промислового будiвництва; собiвартiсть реалiзованих послуг у звiтному перiодi склала 4910,2 тис.грн. Пiдприємство має великий досвiд з виготовлення рiзного роду газоходiв, металоконструкцiї печей, бункерiв та iншого нестандартного обладнання для гiрничовидобувальної та нафтопереробної промисловостi;

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

у звiтному перiодi придбано за власнi кошти пiдприємства основних засобiв, зокрема обладнання виробничого призначення,  на загальну суму 237 тис.грн.; суттєвих вiдчужень активiв у звiтному перiодi не було; повнiстю амортизованi основнi засоби, якi використовуються на суму 307,1 тис.грн.; основнi засоби, вилученi з експлуатацiї для продажу вiдсутнi;

 

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

плани щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв не складались;

 

значнi правочини щодо основних засобiв не плануються;

 

розширення виробництва, реконструкцiя в наступному роцi не передбачається;

 

основнi  засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

у 2018 роцi пiдприємство працювало стабiльно, вчасно виконувало замовленi роботи, але незважаючи на це дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду склала 233.1 тис. грн.

пiдприємство суттєво вiдчуває податковий тиск, здорожчення енергоносiїв, а також нестабiльнiсть законодавчої системи України. Незважаючи на ситуацiю в країнi, здорожчення енергоносiїв, нестабiльнiсть законодавства, технiчне обладнання вчасно обслуговується та ремонтується;

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

власний капiтал товариства складається iз Статутного капiталу та отриманого прибутку, у разi недостатностi власного капiталу пiдприємство короткостроково залучає  кредитнi кошти;

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

у 2018 роцi пiдприємство працювало стабiльно, вчасно виконувало замовленi роботи;

керiвництво товариства постiйно спрямовує свої зусилля на пошук  робiт та намагається спiвпрацювати з перевiреними замовниками;

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

стратегiї щодо подальшої дiяльностi емiтента (на найближчий рiк), в тому числi щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану емiтентом не затверджувалось;

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

дослiдження та розробки пiдприємством у 2018 роцi не проводилися.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

у 2018 роцi пiдприємство працювало стабiльно, вчасно виконувало замовленi роботи;

 

 

 1. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад
Наглядова рада Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

 

Лобань Ольга Олександрiвна

Олещенко Олександр Олександрович

 

Виконавчий директор одноосiбний виконуючий обов’язки

 

Береговий Iгор Михайлович

 

 1. Інформація про посадових осіб емітента
 2. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лобань Ольга Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1980

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

старший викладач, Державного унiверситету телекомунiкацiй, -, Працює старшим викладачем, Державного унiверситету телекомунiкацiй (ЄДРПОУ:38855349, м. Київ вул.Солом’янська, 7)

 

Член Наглядовой ради ПрАТ «Паритет» з 2013-2016р.р. (за сумiсництвом)

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2016, обрано 3

9) Опис

14.04.2016 р. повноваження Лобань Ольги Олександрiвни як члена Наглядової ради ПрАТ «Паритет» припинено у зв’язку iз закiнченням строку повноважень.

 

14.04.2016 р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Паритет» Лобань Ольгу Олександрiвну обрано Головою Наглядової ради ПрАТ «Паритет» термiном на 3 роки.

 

Особа є акцiонером товариства. Повноваження та посадовi обов’язки визначаються Статутом Товариства. Розмiр та форма винагороди визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

 

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Олещенко Олександр Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1943

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

57

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Головний iнженер Тресту «Промтехмонтаж-1», -, Головний iнженер Тресту «Промтехмонтаж-1», Голова Наглядової ради ПрАТ «Паритет» з 2013-2016р.р.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2016, обрано 3

9) Опис

14.04.2016 р. припинено повноваження Олещенко Олександра Олександровича як Голови Наглядової ради ПрАТ «Паритет» у зв’язку iз закiнченням строку повноважень.

14.04.2016 р. Олещенко Олександра Олександровича обрано членом Наглядової ради ПрАТ «Паритет» на 3 роки.

Особа є акцiонером товариства. Повноваження та посадовi обов’язки визначаються Статутом Товариства. Розмiр та форма винагороди визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

 

 

1) Посада

Виконавчий директор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Безуглий Олександр Борисович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1953

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

46

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Головний iнжинер «Кременчуцький монтажно-заготiвельний завод», -, Головний iнжинер «Кременчуцький монтажно-заготiвельний завод»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.01.2018, обрано 3

9) Опис

Повноваження подовжено на 3 роки рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Паритет» (Протокол вiд 06.02.2018р.). Повноваження припинено рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Паритет» (Протокол вiд 17.10.2018р.) у зв’язку зi смертю.

 

Особа була акцiонером товариства.

 

Повноваження та посадовi обов’язки визначаються Статутом Товариства. Розмiр та форма винагороди визначаються Штатним розписом. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

 

 

 

1) Посада

Виконавчий директор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Береговий Iгор Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1963

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

iнженер-електрик, ПрАТ «Паритет», -, Директор, ТОВ «ЄЮМ-Сервiс», (до 04.11.2014 р.);

 

ПрАТ «Паритет»  з 14.05.2018 р. — iнженер-електрик

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.10.2018, обрано тимчасово

9) Опис

Призначено тимчасово виконуючим обов’язки Виконавчого директора  ПрАТ «Паритет» рiшенням Наглядової ради (Протокол вiд 17.10.2018р.)

 

Особа не є акцiонером товариства.

 

Повноваження та посадовi обов’язки визначаються Статутом Товариства. Розмiр та форма винагороди визначаються Штатним розписом. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

 

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пастушенко Свiтлана Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Головний бухгалтер, ТОВ «МЖК Житлобуд», -, Головний бухгалтер, ТОВ «МЖК Житлобуд»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.03.2016, обрано безстроково

9) Опис

Пастушенко Свiтлана Олександрiвна призначена на посаду Головного бухгалтера ПрАТ «Паритет» Наказом Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» вiд 15.03.2016 року. Особа прийнята на роботу за трудовим договором безстроково.

Повноваження та посадовi обов’язки визначаються Трудовим договором. Розмiр та форма винагороди визначаються Штатним розписом. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

 

 

 1. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейо-вані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Голова Наглядової ради Лобань Ольга Олександрiвна 44 22 44 0
Член Наглядової ради Олещенко Олександр Олександрович 81 40,5 81 0
Усього 125 62,5 125 0

 

 1. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, крiм встановлених чинним законодавством, не передбаченi

 1. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Безуглий Олександр Борисович 12,5
Ликов Володимир Iванович 25
Лобань Ольга  Олександрiвна 22
Олещенко Олександр Олександрович 40,5
Усього 100

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Розвиток емiтента вiдбувається в контекстi конкретних суспiльно-економiчних умов та пiд впливом складної системи внутрiшнiх i зовнiшнiх чинникiв, якi, з одного боку, стимулюють процеси розвитку, а з iншого, — стримують їх.

Значний вплив на процеси становлення та зростання пiдприємницького сектору в Українi мають саме зовнiшнi фактори. Посилення конкурентної боротьби на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках, виникнення нових її форм i методiв, значна диференцiацiя попиту споживачiв вимагають пошуку прiоритетних напрямкiв здобуття конкурентних переваг вiд емiтента.

Крiм зазначених вище факторiв, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

—          нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

—          непередбаченi дiї державних органiв;

—          нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

—          непередбачена змiна кон’юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

—          непередбаченi дiї конкурентiв.

 

 

 1. Інформація про розвиток емітента

У 2018 роцi пiдприємство працювало стабiльно, вчасно виконувало замовленi роботи, але незважаючи на це дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду склала 233.1 тис. грн.

Пiдприємство суттєво вiдчуває податковий тиск, здорожчення енергоносiїв, а також нестабiльнiсть законодавчої системи України. Незважаючи на ситуацiю в країнi, здорожчення енергоносiїв, нестабiльнiсть законодавства, технiчне обладнання вчасно обслуговується та ремонтується;

Власний капiтал товариства складається iз Статутного капiталу та отриманого прибутку, у разi недостатностi власного капiталу пiдприємство короткостроково залучає  кредитнi кошти;

Керiвництво товариства постiйно спрямовує свої зусилля на пошук  робiт та намагається спiвпрацювати з перевiреними замовниками;

 

 

 1. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

У звiтному перiодi деривативи не укладались. Правочини  щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не здiйснювались.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов’язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов’язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов’язань контрагентами (дебiторами).

Спецiального органу та/або служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Функцiї з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками розподiленi мiж статутними органами товариства та посадовими особами з метою охоплення всiх господарських, виробничих та фiнансових процесiв на рiзних рiвнях, своєчасного та оперативного реагування на внутрiшнi та зовнiшнi загрози та невизначеностi. Менеджмент  приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Ринковий ризик

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику — ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку.

Товариство процентних фiнансових зобов’язань немає. Таким чином, пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.

Ризик втрати лiквiдностi

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi, в тому числi шляхом регулярного дiагностики та систематичного належного обслуговування i ремонту обладнання та основних засобiв iз залученням спецiалiзованих органiзацiї.

Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi.

Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Кредитний ризик

Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Пiдприємство укладає угоди переважно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами.

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, у зв’язку з наявнiстю непокритої дебiторської заборгованостi. Зазначений кредитний ризик регулярно контролюється шляхом проведення систематичних звiрок з контрагентами та вживання юридичних заходiв для пiдвищення платiжної дисциплiни. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення та вживаються заходи для зменшення дебiторської заборгованостi.

Пiдприємство не має кредиторської заборгованостi.

 

 

 1. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.

 

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства» питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Паритет» кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

 

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ «ПАРИТЕТ» на фондових бiржах не розмiщувались, Товариство не є членом будь-якого об’єднання юридичних осiб. У зв’язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом, який розмiщений за посиланням https: www.paritet-kremen.com.ua. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів чергові позачергові
X
Дата проведення 14.04.2018
Кворум зборів 100
Опис Рiшення про проведення чергових Загальних зборiв прийнято Наглядовою радою товариства (Протокол вiд 05.02.2018р.)

Перелiк питань порядку денного чергових Загальних зборiв затверджений Наглядовою радою товариства пiд час засiдання Наглядової ради 05.02.2018р. Пропозицiй до питань порядку денного вiд iнших осiб не надходило.

Порядок денний:

1.         Визначення порядку проведення Загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.

2.         Звiт Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» за пiдсумками роботи за 2017 рiк.

3.         Звiт Наглядової ради ПрАТ «Паритет» за пiдсумками роботи за 2017 рiк.

4.         Затвердження рiчних результатiв фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «Паритет», рiшень Наглядової ради ПрАТ «Паритет».

5.         Розподiл прибутку (збиткiв) та вирiшення питання про виплату дивiдендiв за 2017 рiк.

6.         Визначення напрямкiв розвитку та роботи ПрАТ «Паритет» на 2018 рiк.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. 1.1.Обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi однiєї особи —  акцiонера Безуглого О.Б.. 1.2.Обрати Головою зборiв — Лобань О.О., Секретарем зборiв — Олещенко О.О.

2. Затвердити звiт Виконавчого директора товариства Безуглого О.Б. за 2017 рiк.

3. Затвердити звiт Наглядової Ради ПрАТ «Паритет»  за 2017 рiк..

4. 4.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та  рiчнi результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «Паритет» за 2017 рiк. 4.2. Затвердити рiшення Наглядової Ради Товариства, прийнятi  у 2017 роцi

5. Затвердити запропонований розподiл прибуткiв та збиткiв Товариства за 2017 рiк. Дивiденди за 2017 рiк не нараховувати та не виплачувати.

6. Надану iнформацiю присутнiм прийняти до уваги.

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (зазначити) Особа, призначена Наглядовою радою вiдповiдно до Статуту Товариства.

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (зазначити)

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

  Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (зазначити) Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Останнi позачерговi збори Товариства проводились у 2010 роцi щодо дематерiалiзацiї акцiй Товариства, затвердження депозитарiя та зберiгача.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства нi
Інше (зазначити) Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились.

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились.

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились.

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)?

  Кількість осіб
членів наглядової ради — акціонерів 2
членів наглядової ради — представників акціонерів 0
членів наглядової ради — незалежних директорів 0

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
З питань аудиту X
З питань призначень X
З винагород X
Інше (зазначити) Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.

 

Персональний склад наглядової ради

 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Незалежний член
Так Ні
Лобань Ольга Олександрiвна Голова Наглядової ради X
Опис:
Олещенко Олександр Олександрович Член Наглядової ради X
Опис: Наглядова рада обирається загальними зборами у кiлькостi 2 членiв строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та член наглядової ради. Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймається загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Голова наглядової ради Товариства обирається загальними зборами з числа членiв наглядової ради простою бiльшiстю. Загальнi збори мають право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (зазначити)

Нiяких спецiальних вимог до членiв Наглядової ради у внутрiшнiх документах Товариства не передбачено.

X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (зазначити) нi

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого директора.

 

Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi з перiодичнiстю, визначеною статутом, але не рiдше одного разу на квартал.

 

Впродовж звiтного перiоду вiдбулось 11 засiдань Наглядової ради ПрАТ «Паритет», на яких були прийнятi рiшення: щодо результатiв роботи пiдприємства за попереднiй рiк та протягом звiтного перiоду; щодо органiзацiї дiяльностi органiв управлiння товариства з метою належного виконання ними своїх повноважень, в тому числi: призначення дати проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Паритет» та вирiшення питань щодо органiзацiї їх проведення;  подовження термiну повноважень Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» Безуглого О.Б.,  припинення повноважень Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» Безуглого О.Б. у зв’язку зi смертю, пизначення тимчасово виконуючим обов’язки Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» Берегового I.М.; щодо контролю за наявностi та руху майна товариства, зокрема щодо проведення iнвентаризацiї активiв та зобов’язань ПрАТ «Паритет» та пiдведення її результатiв.

 

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) За рiшенням Загальних зборiв Товариства.

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу Функціональні обов’язки
Виконавчий директор

(одноособовий)

До компетенцiї Виконавчого директора належить вирiшення всiх питань,  пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.
Опис Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Виконавчий директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Виконавчий директор Товариства призначається Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки.

 

Примітки

У 2018 роцi вiдбулись змiни  на посадi Виконавчого директора. 06.02.2018 року термiн дiї повноважень  Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» Безуглого О.Б. було подовжено на 3 роки. 17.10.2018 року повноваження Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» Безуглого О.Б. було припинено у зв’язку зi смертю та призначено в.о. Виконавчого директора ПрАТ «Паритет»  Берегового I.М.

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу ні ні ні так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ні ні ні так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу ні ні ні так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу ні ні ні так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні ні ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) Iншi положення не приймались.

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності так так так так так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу так так ні ні ні
Інформація про склад органів управління товариства так так так так так
Статут та внутрішні документи так ні так ні ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення так ні так ні ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства так ні так ні ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

  Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити)  Вiдповiдно до Статуту, це питання є вирiшується Наглядовою радаю Товариства.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

  Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити) Створення та функцiонування Ревiзiйної комiсiї не передбачено установчими документами товариства.

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п Повне найменування юридичної особи — власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (для юридичної особи — резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи — нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 Безуглий Олександр Борисович 12,5
2 Ликов Володимир Iванович 25
3 Лобань Ольга  Олександрiвна 22
4 Олещенко Олександр Олександрович 40,5

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
200 0 Всi власники уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договори про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi, тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, всi акцiї враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.

Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.

 

24.04.2019

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Вiдповiдно до п.7.3 Статуту органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова рада; Виконавчий директор. Згiдно з п.15 ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» посадовими особами органiв ПрАТ «Паритет» є: Голова та член наглядової ради, Виконавчий директор.

Вiдповiдно до п.7.60. -7.62., 7.67., 7.75. — 7.76. Статуту:

Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства у кiлькостi 2-х осiб строком на 3 роки. Очолює Наглядову раду — Голова Наглядової ради. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Виконавчим директором Товариства. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється простою бiльшiстю голосiв. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв Товариства. Голова  Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами з числа членiв Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв (п.7.67. Статуту).  Загальнi збори мають право в будь-який  час  переобрати  Голову Наглядової ради.

Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв (п.7.75. Статуту).

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються (п.7.76. Статуту):  за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов’язкiв члена Наглядової ради за станом здоров’я; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов’язкiв члена Наглядової ради; разi смертi, визнання його недiєздатним,  обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

Вiдповiдно до п.7.80. Статуту, Виконавчий директор Товариства призначається Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки. Виконавчим директором Товариства може бути  будь-яка фiзична  особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради.

Повноваження Виконавчого директора Товариства припиняються  за рiшенням   Наглядової ради. Пiдстави припинення повноважень Виконавчого директора Товариства встановлюються законодавством, цим Статутом та контрактом, укладеним з ним (п.7.85. Статуту).

Створення ревiзiйної комiсiї не передбачено Статутом Товариства.

Головний бухгалтер є найманим працiвником; приймається та звiльняється з посади Наказом Виконавчого директора; компенсацiї та винагороди — згiдно чинного законодавства про працю.

 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п.7.56.-7.57. Статуту та п.п.3.2,3.4 Положення про наглядову раду):

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами Товариства.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

1)         затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;

2)         прийняття  рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого директора;

3)         пiдготовка порядку  денного  Загальних  зборiв,  прийняття рiшення  про  дату  їх  проведення  та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм  випадку скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

4)         прийняття рiшення  про  анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

5)         прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

6)         прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

7)         затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Статутом та законом;

8)         обрання та припинення  повноважень Виконавчого директора Товариства;

9)         затвердження умов цивiльно-правових договорiв та трудового контракту, якi будуть укладенi з Виконавчим директором, встановлення розмiру його винагороди;

10)       прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого директора вiд виконання його повноважень та призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого директора;

11)       обрання та припинення повноважень iнших посадових осiб Товариства, у разi необхiдностi їх вiдсторонення вiд займаної посади та призначення виконувача обов’язкiв вiдстороненої особи;

12)       обрання особи, яка буде виконувати функцiї реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;

13)       обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

14)       визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства»;

15)       визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту та Закону України «Про акцiонернi товариства»;

16)       вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

17)       вирiшення необхiдних питань в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

18)       прийняття рiшення про вчинення  значних  правочинiв, що становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

19)       визначення iмовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

20)       прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

21)       прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю або зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договору,  що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

22)       надсилання в порядку, передбаченому Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;

23)       вирiшення iнших  питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом та Статутом Товариства.

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  органiзовує  її роботу,  скликає засiдання Наглядової ради та головує на  них,  вiдкриває  Загальнi збори,  органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, пiдписує трудовий контракт з Виконавчим директором та здiйснює  iншi повноваження,  передбаченi  Статутом  та  Положенням про Наглядову раду (п.7.66. Статуту).

ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР (п.п.7.82, 9.61 Статуту та п.п. 3.2. Положення про Виконавчого директора Товариства):

До компетенцiї Виконавчого директора належить вирiшення всiх питань,  пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.

Виконавчий директор має право:

1)         без доручень здiйснювати всi дiї вiд iменi Товариства, в тому числi представляти Товариство у всiх пiдприємствах, установах та органiзацiях, як в Українi, так i поза її межами;

2)         вiдкривати та закривати рахунки в установах банкiв;

3)         без довiреностi представляти iнтереси Товариства у всiх пiдприємствах, установах органiзацiях, у тому числi державних органах;

4)         вчиняти правочини вiд iменi Товариства;

5)         видавати накази, розпорядження, iншi документи з питань дiяльностi Товариства, обов’язковi для виконання всiма працiвниками товариства;

6)         забезпечувати впровадження iнновацiй, новiтнiх та енергозберiгаючих технологiй у виробництво;

7)         здiйснювати iншi права, встановленi законодавством України, цим Статутом  та положенням про Виконавчого директора Товариства.

Створення РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ чи призначення РЕВIЗОРА не передбачено Статутом Товариства.

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

«Аудиторська фiрма «Кременчукаудитсервiс»

 

У реєстрi аудиторiв та аудиторських фiрм,

якi одноособово надають аудиторськi

послуги № 2320

Код ЄДРПОУ 30874432

39630, Полтавська обл.,.м. Кременчук,

вул.50 рокiв СРСР б.29, кв.56

тел. +38097-932-93-03

 

 

Адресат

— Акцiонерам, управлiнському персоналу ПрАТ «Паритет»

— Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

 

 

ЗВIТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання об?рунтованої впевненостi

щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог

пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України

«Про цiннi папери та фондовий ринок»

у Звiтi про корпоративне управлiння

приватного акцiонерного товариства «Паритет»

(надалi — Замовник)

за перiод з 1 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року

 

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЗАМОВНИКА

 

Повне найменування           Приватне акцiонерне товариство «Паритет»

Код  ЄДРПОУ          25153928

Мiсцезнаходження   39610,  Полтавська область,  м. Кременчук, пpоїзд Галузевий, 30

 

Дата державної реєстрацiї   06.08.1997 р.

Види дiяльностi (КВЕД)       25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй (основний);

25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв;

25.99 Виробництво iнших готових металевих виробiв, н. в. i. у.;

43.99 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н. в. i. у.;

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт;

49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)

Акцiонери  пiдприємства    Безуглий  Олександр Борисович, частка в статутному фондi 12,5(%)

________________________________________

Ликов Володимир Степанович,  частка в статутному фондi  25,0 (%)

________________________________________

Лобань  Ольга Олександрiвна, частка в статутному фондi  22,0 (%)

________________________________________

Олещенко  Олександр Олександрович,  частка в статутному фондi  40,5 (%)

 

 

 

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

 

Заява, що завдання виконувалось вiдповiдно до МСЗНВ 3000

Звiт складено за результатами виконання завдання Приватним пiдприємством «Аудиторська фiрма «Кременчукаудитсервiс» (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб’єктiв аудиторської дiяльностi — № 2320), на пiдставi договору № 3 вiд  11 лютого  2019 року та у вiдповiдностi до:

o Закону України «Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть» вiд 31.12.2017 року № 2258-VIII;

o Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 «Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)» — (надалi — МСЗНВ 3000).

 

Iдентифiкацiя рiвня впевненостi, отриманого практикуючим фахiвцем (iнформацiя про предмет завдання)

Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» у Звiтi про корпоративне управлiння приватного акцiонерного товариства «Паритет»  за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, й включає:

— опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками ПрАТ «Паритет»;

— перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй ПрАТ «Паритет»;

— iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах ПрАТ «Паритет»;

— опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб ПрАТ «Паритет»;

— опис повноважень посадових осiб ПрАТ «Паритет».

 

Iдентифiкацiя застосовних критерiїв

Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом ПрАТ «Паритет» вiдповiдно до вимог:

o пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»;

o «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013р. № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення.

 

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА IНФОРМАЦIЮ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

 

Управлiнський персонал ПрАТ «Паритет» несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння ПрАТ «Паритет». Вiдповiдно до законодавства України (ст. 7 закону України «Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть») посадовi особи ПрАТ «Паритет»  несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi практикуючому фахiвцю для виконання цього завдання.

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХIВЦЯ ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI ЩОДО IНФОРМАЦIЇ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

 

Метою завдання з надання впевненостi було отримання об?рунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку.

Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння.

Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, практикуючий фахiвець використовує професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання.

Окрiм того, практикуючий фахiвець:

o iдентифiкує та оцiнює ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляє та виконує аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримує аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

o отримує розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

o оцiнює прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

o оцiнює загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Практикуючий фахiвець повiдомляє тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були виявленi;

o практикуючий фахiвець також надає тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв’язки та iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, практикуючий фахiвець визначив тi, що мали найбiльше значення пiд час виконання завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями виконання такого завдання.

 

Опис виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахiвця

Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, був направлений на:

o отримання розумiння ПрАТ «Паритет»,  як середовища функцiонування системи корпоративного управлiння: обов’язковiсть формування наглядової ради, можливiсть застосування одноосiбного виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю (ревiзора, ревiзiйної комiсiї, та iншого органу, що передбачено Статутом товариства та дiючим законодавством);

o дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння;

o дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв ПрАТ «Паритет»;

o дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради: склад, наявнiсть постiйних або тимчасових комiтетiв, наявнiсть служби внутрiшнього аудиту, наявнiсть корпоративного секретаря;

o дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «Паритет»: наявнiсть ревiзiйної комiсiї, окремої посади ревiзора або iншого органу, що передбачено Статутом товариства та дiючим законодавством;

o дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу ПрАТ «Паритет»: наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу товариства.

Практикуючий фахiвець несе вiдповiдальнiсть за формування висновку, який ?рунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управлiння, протоколiв засiдання наглядової ради, протоколiв засiдання виконавчої дирекцiї, протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами ПрАТ «Паритет»,   данi депозитарiю про склад акцiонерiв.

 

ОСНОВА  ДЛЯ ДУМКИ

 

Заява, що фiрма, членом якої є практикуючий фахiвець, застосовує вимоги МСКЯ1

Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якi розроблено Приватним пiдприємством «Аудиторська фiрма «Кременчукаудитсервiс» вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 «Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi та супутнi послуги».

Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi Приватного пiдприємства «Аудиторська фiрма «Кременчукаудитсервiс»  є отримання достатньої впевненостi у тому, що:

o сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог; та

o звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам.

 

Заява, що практикуючий фахiвець дотримується вимог незалежностi та iнших вимог етики

Практикуючий фахiвець виконав завдання з надання об?рунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Вiдповiдальнiсть практикуючого фахiвця згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть практикуючого фахiвця за виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi» звiту. Практикуючий фахiвець є незалежним по вiдношенню до ПрАТ «Паритет»,  згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Українi до завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Практикуючий фахiвець вважає, що отриманi аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для думки.

 

ДУМКА

 

Практикуючий фахiвець виконав завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння ПрАТ «Паритет»,   що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв».

 

 

IНША IНФОРМАЦIЯ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

 

Управлiнський персонал ПрАТ «Паритет»,  несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013р. № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) (надалi — iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння).

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає:

1) iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння;

2) iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння;

3) iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв;

4) iнформацiя про наглядову раду та виконавчий орган Товариства.

 

Думка практикуючого фахiвця щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i практикуючий фахiвець не надає висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї.

У зв’язку з виконання завдання з надання впевненостi вiдповiдальнiстю практикуючого фахiвця згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» є перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння. Практикуючий фахiвець не виявив суттєвої невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння, своїми знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, та iнша iнформацiя має вигляд такої, що не мiстить суттєве викривлення.

 

 

 

 

 

Практикуючий фахiвець                                                                                             Сулак О. М.

(аудитор — номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб’єктiв

аудиторської дiяльностi, Роздiл «Аудитори»

Аудиторської палати України — 101844,

Сертифiкат аудитора №004171,

виданий рiшенням АПУ вiд 04.04.00 №88)

 

17 квiтня  2019 року

 

39630, м. Кременчук,

вул. 50 рокiв СРСР, б.29, кв.56

 

 

 

Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (для фінансових установ)

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
Безуглий Олександр Борисович 25 12,5 25 0
Ликов Володимир Степанович 50 25 50 0
Лобань Ольга Олександрiвна 44 22 44 0
Олещенко Олександр Олександрович 81 40,5 81 0
Усього 200 100 200 0
 1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

 

 1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи — резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи — нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 24.04.2019 0 0
Зміст інформації:
Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй у звiтному перiодi не вiдбувалось.
 1. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiї простi iменнi 200 100,00 Вiдповiдно до норм чинного законодавства. немає
Примітки:
 1. Відомості про цінні папери емітента
 2. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22.10.2010 51/16/1/10 Полтавське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000096150 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 100 200 20 000 100
Опис Приватне акцiонерне товариство публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв не здiйснювало. Лiстингу немає.

 

 

 

 1. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування / списання акцій на рахунок / з рахунку емітента Вид дії

викуп/ набуття іншим чином/ продаж/ анулювання

Кількість акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано (шт.) Номінальна вартість (грн) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 24.04.2019 викуп 0 0 22.10.2010 0
Опис Товариство придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду  не здiйснювало.

 

 1. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість цінних паперів (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за типами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5
Лобань Ольга Олександрiвеа 44 22 44 0
Усього 44 22 44 0

 

 1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

Дата випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Вид цінних паперів Міжнародний ідентифікаційний номер Найменування органу, що наклав обмеження Характеристика обмеження Строк обмеження
1 2 3 4 5 6 7
26.04.2019 Акція проста бездокументарна іменна UA0000000000 Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв немає.

 

 1. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8
22.10.2010 51/16/1/10 UA4000096150 200 100 200 0 0
Опис:
Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi немає.

 

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів За результатами звітного періоду У звітному періоді
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 24.04.2019 24.04.2019 24.04.2019 24.04.2019
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 24.04.2019 24.04.2019 24.04.2019 24.04.2019
Спосіб виплати дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату
Опис Виплата  дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не здiйснювалась за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Паритет».

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, усього (тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 237,9 474,5 0 0 237,9 474,5
  будівлі та споруди 208,8 208,4 0 0 208,8 208,4
  машини та обладнання 29,1 266,1 0 0 29,1 266,1
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 83 82,9 0 0 83 82,9
  будівлі та споруди 81,2 81,1 0 0 81,2 81,1
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
  інші 1,8 1,8 0 0 1,8 1,8
Усього 320,9 557,4 0 0 320,9 557,4
Опис Основнi засоби вiдображаються в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження виготовлення та iнших витрат. Iндексацiя балансової вартостi основних фондiв проводилась згiдно з механiзмами та iндексами, встановленими державними органами. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.

Одиницею облiку основних засобiв є об’єкт основних засобiв.

Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобiв.

До малоцiнних необоротних активiв вiдносяться активи зi строком корисного використання бiльше одного року та вартiстю менше 6000 грн.

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.

Основнi засоби в фiнансовiй звiтностi вiдображаються за первiсною або переоцiненою вартiстю.

В 2018 роцi нарахована амортизацiя склала 169.4 тис. грн. Зменшення корисностi в звiтному перiодi не вiдбувалось.

У звiтному перiодi придбано основних засобiв  на суму 273тис.грн.

Повнiстю амортизованi основнi засоби, якi використовуються на суму 307,1 тис.грн. Основнi засоби, вилученi з експлуатацiї для продажу вiдсутнi. Основнi засоби, отриманi за рахунок коштiв цiльового фiнансування вiдсутнi. Пiдприємство у 2018 роцi не орендувало основнi засоби.

Обмежень на використання майна емiтента немає.

 

 

 1. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) -279,7 -333,6
Статутний капітал (тис.грн) 20 20
Скоригований статутний капітал (тис.грн) 0 0
Опис Аналiз вартостi чистих активiв в порiвнянностi з розмiром Статутного фонду / капiталу / ПрАТ «Паритет» за 2018р.

Тис.грн.

п/п Показники

За перiод з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. /За перiод з 01.01.2018р. по 31.12.2018р.

1.Активи пiдприємства:

1. А= ( роздiл 1+ роздiл 2 + роздiл 3 Активу балансу )

544,9 /  738,4

2. Пасиви пiдприємства:

2. П= ( роздiл 2+ роздiл 3 + роздiл 4+ роздiл 5 Пасиву балансу )

878,5  /  1018,1

3. Чистi активи пiдприємства:

3. ЧА=А-П    -333,6 / -279,7

4. Статутний фонд /капiтал / товариства:

4.  Ст.Капiтал=(загальна кiлькiсть акцiй )х (номiнальна вартiсть )

20,0 / 20,0

5. Порiвняння вартостi чистих активiв з розмiром Статутного фонду /капiталу /:

5. ЧА Статутний фонд /капiтал / (Ст. Капiтал )

-333,6 < 20,0 /  -279,7 < 20,0

 

Висновок Розмiр статутного фонду / капiталу / ПрАТ «Паритет» станом на 31.12.2018 року не вiдповiдає вимогам положень ст. 155 п.3   1 гл.8 р.1 кн.1 Цивiльного кодексу України  i не забезпечений чистими активами Товариства. Вартiсть чистих активiв Товариства має вiд’ємне значення, i менше вiд статутного капiталу сплаченого на момент створення Товариства.

Приватне акцiонерне товариство «Паритет» є правонаступником Закритого акцiонерного товариства «Паритет» створеного у 1997 роцi, статутний капiтал якого заявлений та сплачений склав 20.0 тис. грн.,що вiдповiдає вимогам чинного законодавства на момент створення Товариства.

 

 

 1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
01.01.2018 0 0 31.12.2018
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
01.01.2018 0 0 31.12.2018
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
01.01.2018 0 0 31.12.2018
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
01.01.2018 0 0 31.12.2018
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
01.01.2018 0 0 31.12.2018
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
01.01.2018 0 X 31.12.2018
Податкові зобов’язання X 49,5 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 614,7 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 664,2 X X
Опис На кiнець 2018 року загальна сума кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги складає 233.1 тис.грн.

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками за товари, роботи, послуги — 233.1 тис.грн.

Кредиторська заборгованiсть з бюджетом — 49.5 ис.грн., у тому числi податок на прибуток — 11.8 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування — 42.5 тис.грн.

Розрахунки по оплатi працi — 78.3 тис.грн.

Iншi поточнi зобов’язання — 614.7 тис.грн.

 

 

 1. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Перший регiональний фондовий дiм»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 36865250
Місцезнаходження 39600, Україна, Полтавська обл., — р-н, м. Кременчук, пр-т Свободи, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 286512
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (0536)74-10-12
Факс (0536)76-51-37
Вид діяльності провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку -депозитарної дiяльностi депозитарної установи
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Перший регiональний фондовий дiм» у звiтному перiодi надало емiтенту послуги з депозитарної дiяльностi.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., — р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності На пiдставi законода
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ На пiдставi законодавства
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044)591-04-00
Факс (044)482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» у звiтному перiодi надало емiтенту послуги обслуговування випуску ЦП.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «КАПIТАЛЪ»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 31391266
Місцезнаходження 36029, Україна, Полтавська обл., — р-н, м.Полтава, вул. Соборностi, 54
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 006176
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата Укрїни
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.01.2007
Міжміський код та телефон (0532) 509-581
Факс (0532) 611-612
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «КАПIТАЛЪ» у звiтному перiодi проводило аудит фiнансово-господарської дiяльностi емiтента за 2017 рiк.

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Посадовi особи емiтента  — члени Наглядової ради та Виконавчий директор, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, затверджують та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, висловлюють твердження про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента., а також Звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан товариства з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

 

XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору Дата укладення договору та дата набрання чинності ним Предмет договору Строк дії договору Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення Кількість простих акцій (часток) товариства, що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах товариства, на дату виникнення обов’язку надіслати таке повідомлення
Дата укладення договору:24.04.2019Дата набрання чинності договором:24.04.2019 0 0
Опис:
Акцiонернi та/або корпоративнi договори мiж акцiонерами (учасниками) товариства за iнформацiєю, яка наявна в товариствi, у звiтному перiодi не укладались.

 

XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору та/або правочину Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину Предмет договору та/або правочину Ціна договору та/або правочину Строк дії договору та/або правочину
Дата укладення договору:24.04.2019Дата набрання чинності договором:24.04.2019Дата вчинення правочину:24.04.2019 0
Опис:
Будь-якi  договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом за iнформацiєю, яка наявна в товариствi, у звiтному перiодi не укладались.

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Вид інформації
1 2 3
06.02.2018 07.02.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.10.2018 18.10.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Report_26.04.2019

signature1_26.04.2019

signature2_26.04.2019