Повідомлення про виправлення технічних помилок у тексті публікації повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Паритет» опублікованого у Відомостях НКЦПФР №45 від 09.03.2016

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ПАРИТЕТ”

повідомляє про виправлення технічних помилок у тексті  публікації повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Паритет» опублікованого у Відомостях НКЦПФР

Годовая информация за 2014 год

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.