Розкриття особливої інформації

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Виконавчий директор Безуглий О.Б.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 15.03.2016
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Паритет»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
39609, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30
4. Код за ЄДРПОУ
25153928
5. Міжміський код та телефон, факс
(0536)642191 (0536)642191
6. Електронна поштова адреса
paritet@link-kremen.net

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.03.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 52 Вiдомостi НКЦПФР 17.03.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.paritet-kremen.com.ua в мережі Інтернет 17.03.2016
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.03.2016 звільнено Головний бухгалтер Крiпак Олександра Iванiвна 0
Зміст інформації:
Крiпак Олександра Iванiвна звiльнена з посади Головного бухгалтера ПрАТ «Паритет» наказом Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» вiд 15.03.2016 року за власним бажанням. У ПрАТ «Паритет» пропрацюва на посадi Головним бухгалтером з 1997 року. Акцiй емiтента немає. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.
15.03.2016 призначено Головний бухгалтер Пастушенко Свiтлана Олександрiвна 0
Зміст інформації:
Пастушенко Свiтлана Олександрiвна призначена на посаду Головного бухгалтера ПрАТ «Паритет» наказом Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» вiд 15.03.2016 року. Особа прийнята на роботу за трудовим договором безстроково. Акцiй емiтента немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду заступника головного бухгалтера ТОВ «МЖК Житлобуд». Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.