Годовая информация за 2015 год

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Виконавчий директор Безуглий О.Б.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.02.2017
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Паритет»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
25153928
4. Місцезнаходження
Полтавська , -, 39610, м.Кременчук, проїзд Галузевий, буд.30
5. Міжміський код, телефон та факс
(05366)42191 (05366)42191
6. Електронна поштова адреса
paritet@link-kremen.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.02.2017
(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 83 29.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.paritet-kremen.com.ua в мережі Інтернет 27.02.2017
  (адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Товариство емiсiї процентних облiгацiй, дисконтних облiгацiй, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв не здiйснювало.
Товариство публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв не здiйснювало.
Особливої iнформацiї протягом звiтного перiоду не виникало.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi пiдприємства при складаннi є Нацiональнi стандарти (положення) бухгалтерського облiку. При облiку господарських операцiй застосовуються необхiднi норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України на виконання Програми реформування бухгалтерського облiку iз застосуванням мiжнародних стандартiв, що затверджена постановою КМУ вiд 28.10.98р. № 1706.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство «Паритет»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
A01 №360588
3. Дата проведення державної реєстрації
06.08.1997
4. Територія (область)
Полтавська
5. Статутний капітал (грн)
20000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
35
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Виконавчий директор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Кременчуцька фiлiя Полтавського ГРУ КБ Приватбанк
2) МФО банку
331401
3) поточний рахунок
26004055232567
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Будiвельнi та монтажнi роботи 183152 25.01.2013 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 23.01.2018
Опис Товариство буде продовжувати термiн дiї лiцензiї.

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
2) організаційно-правова форма
3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження
5) опис
Товариство у створеннi жодних юридичних осiб участi не приймало.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім’я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1 2 3
27.04.2016 27.04.2016
Опис Товариство не має корпоративного секрктаря, бо це не передбачено його Статутом.

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Немає 27.04.2016

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Виконавчий директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Безуглий Олександр Боривович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнжинер «Кременчуцький монтажно-заготiвельний завод»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.01.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження подовжено на 3 роки рiшенням Наглядової ради (Протокол вiд 09.01.2015 р.) Повноваження та посадовi обов’язки визначаються Статутом Товариства. Розмiр та форма винагороди визначаються Штатним розписом. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олещенко Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1943
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнжинер Тресту «Промтехмонтаж-1»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та посадовi обов’язки визначаються Статутом Товариства. Розмiр та форма винагороди визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лобань Ольга Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Старший викладач ДУТ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та посадовi обов’язки визначаються Статутом Товариства. Розмiр та форма винагороди визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крiпак Олександра Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1944
5) освіта**
Середня спецiальна
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер «Кременчуцького монтажно-заготiвельного заводу»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.09.1999 безстроково
9) Опис
Повноваження та посадовi обов’язки визначаються Трудовим договором. Розмiр та форма винагороди визначаються Штатним розписом. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Виконавчий директор Безуглий Олександр Борисович 25 12.5 25 0 0 0
Голова Наглядової ради Олещенко Олександр Олександрович 81 40.5 81 0 0 0
Член Наглядової ради Лобань Ольга Олександрiвна 44 22.0 44 0 0 0
Усього 150 75.0 150 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Фiзична особа 25 12.5 25 0 0 0
Фiзична особа 50 25.0 50 0 0 0
Фiзична особа 44 22.0 44 0 0 0
Фiзична особа 81 40.5 81 0 0 0
Усього 200 100 200 0 0 0

* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Заповненювати необов’язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 31.03.2015
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення про проведення чергових Загальних зборiв прийнято Наглядовою радою товариства (Протокол вiд 25.01.2015р.)
Перелiк питань порядку денного чергових Загальних зборiв затверджений Наглядовою радою товариства пiд час засiдання Наглядової ради 25.01.2015. Пропозицiй до питань порядку денного вiд iнших осiб не надходило.
Порядок денний:
1.Визначення порядку проведення Загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
2.Звiт Виконавчого директора ПрАТ „Паритет” Безуглого О.Б. за пiдсумками роботи за 2014 рiк.
3.Звiт Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за пiдсумками роботи за 2014 рiк.
4.Затвердження рiчних результатiв фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ „Паритет”, рiшень Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за 2014 рiк.
5.Розподiл прибутку (збиткiв) та вирiшення питання про виплату дивiдендiв за 2014 рiк. (доповiдач Голова Наглядової ради ПрАТ „Паритет”– Олещенко О.О.).
6.Визначення напрямкiв розвитку та роботи ПрАТ „Паритет” на 2015.р. (доповiдач Голова Наглядової ради ПрАТ „Паритет” – Олещенко О.О.).
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Визначено порядок проведення Загальних зборiв, обрано лiчильну комiсiю, голову та секретаря зборiв.
2. Заслухано та затверджено звiт Виконавчого директора ПрАТ „Паритет” Безуглого О.Б. за пiдсумками роботи за 2014 рiк.
3. Заслухано та затверджено звiт Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за пiдсумками роботи за 2014 рiк.
4. Затверджено рiчнi результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ „Паритет”, рiшення Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за 2014 рiк.
5. Заслухано Голову Наглядової ради Товариства, затверджено розподiл прибуткiв та збиткiв. Вирiшено дивiденди за 2014 рiк не нараховувати.
6. Заслухано Голову Наглядової ради Товариства. Визначено напрямки розвитку та роботи ПрАТ „Паритет” на 2015.р.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22.09.2010 51/16/1/10 Полтавське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000096150 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 100.0 200 20000.0 100
Опис Приватне акцiонерне товариство публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв не здiйснювало. Лiстингу немає.

4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п Дата зарахування/списання акцій на рахунок/з рахунку емітента Вид дії: викуп/продаж Кількість акцій, що викуплено/продано (шт.) Номінальна вартість (грн) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/продано Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/продано Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/продано Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 27.04.2016 0 0 27.04.2016 0 0
Опис Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариством не здiйснювався.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 333.3 298.9 0 0 333.3 298.9
будівлі та споруди 271.3 244.3 0 0 271.3 244.3
машини та обладнання 59.8 53.1 0 0 59.8 53.1
транспортні засоби 2.2 1.5 0 0 2.2 1.5
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 135.8 119.9 0 0 135.8 119.9
будівлі та споруди 130.6 116.1 0 0 130.6 116.1
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0.3 0.0 0 0 0.3 0.0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 4.9 3.8 0 0 4.9 3.8
Усього 469.1 418.8 0 0 469.1 418.8
Опис За рiк первiсна вартiсть основних засобiв не зазнала змiн. Нарахована амортизацiя за 2015 рiк – 51,4 тис. грн. Знос основних засобiв станом на 31.12.2015 року складає 58,6% їх первiсної вартостi.
Станом на 31.12.2015 р. на балансi пiдприємства облiковуються об’єкти основних засобiв первiсною вартiстю 1021,3 тис. грн., залишкова вартiсть яких складає 469,1 тис. грн.
Орендованих основних засобiв пiдприємство не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -435.9 -347.1
Статутний капітал (тис. грн.) 20.0 20.0
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0 0
Опис В 2015 роцi бухгалтерський облiк господарських операцiй ПрАТ «Паритет» проводився вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIY вiд 16.07.1999 р., Iнструкцiї «Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй», затвердженої наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999 р. та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Облiкова полiтика визначена наказом Президента ПрАТ «Паритет» № 10 вiд 31.01.2014 р. «Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику пiдприємства».
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства має вiд’ємне значення, i менше вiд статутного капiталу сплаченого на момент створення Товариства.
На 10.04.2016 р. статутний капiтал ПрАТ «Паритет» заявлений та сплачений склав 20 000.00 грн.,що вiдповiдає вимогам чинного законодавства на момент створення Товариства.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 0 X X
Усього зобов’язань X 0 X X
Опис: Непередбачених зобов’язань товариство не мало.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Баланс + Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 31273030
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 39600 Україна Полтавська — м.Кременчук вул. 60 рокiв Жовтня, 4, офiс 1, кiм. 211,
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2564 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 31.03.2021
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01– 31.12.2015
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Баланс + Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 31273030
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 60 рокiв Жовтня, 4, офiс 1, кiм. 211,
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2564 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 31.03.2021
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства
«Паритет»
за 2015 рiк
Власникам товариства
ПрАТ «Паритет»
Керiвництву товариства
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринкум. Кременчук 27 квiтня 2016 року
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Паритет», що додається, яка включає фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва (Форма № 1-м, 2-м) станом на 31 грудня 2015 р., стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснюваль-нi примiтки.
Аудит фiнансової звiтностi проведено згiдно договору № 13/16 вiд 14.03.2016 року.
Дата початку перевiрки – 14.03.2016 року.
Дата закiнчення перевiрки – 27.04.2016 року.
Перiод, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2015р. – 31.12.2015р.
Мiсце проведення аудиту: м. Кременчук, вул. 60 рокiв Жовтня, 4, оф. 1
Дата видачi висновку: 27.04.2016р.
Адресат вiдповiдно до умов договору – керiвництво ПрАТ «Паритет».
Основнi вiдомостi про емiтента
Повна назва Приватне акцiонерне товариство «Паритет»
Скорочена назва ПрАТ «Паритет»
Код за ЄДРПОУ 25153928
Юридична адреса та мiсцезнахо-дження 39606, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галу-зевий, буд. 30
т. (0536)4-21-91
Дата первинної реєстрацiї 06.08.1997 р.
Дата та номер останньої реєстра-цiйної дiї 09.03.2011 р.
15851050007001115
Мiсце проведення реєстрацiйної дiї Виконавчий комiтет Кременчуцької мiської ради
Дати внесення змiн до установчих
Документiв 09.03.2011р. номер запису в ДР 15851050007001115
Затверджено статут в новiй редакцiї
Види дiяльностi (КВЕД) 25.11 Виробництво будiвельних металевих констру-кцiй i частин конструкцiй (основний);
25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв;
25.99 Виробництво iнших готових металевих виро-бiв, н. в. i. у.;
43.99 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н. в. i. у.;
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
Облiкова полiтика ПрАТ визначена наказом директора № 10 вiд 31.01.2014 р. «Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику пiдприємства».
Основними принципами облiкової полiтики пiдприємства є:
Концептуальною основою фiнансової звiтностi пiдприємства при складаннi є Нацiональ-нi стандарти (положення) бухгалтерського облiку. При облiку господарських операцiй застосо-вуються необхiднi норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затвер-джених Мiнiстерством фiнансiв України на виконання Програми реформування бухгалтерсько-го облiку iз застосуванням мiжнародних стандартiв, що затверджена постановою КМУ вiд 28.10.98р. № 1706.
Установлена межа суттєвостi для статей фiнансової звiтностi – 50грн.
При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовуються наступнi методи для:
— Об’єктiв основних засобiв – прямолiнiйний метод;
— Iнших необоротних матерiальних активiв – в розмiрi 100% їх вартостi в першому мi-сяцi використання.
— Матерiальнi активи, термiн корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше од-ного року, а вартiсть менше 2500 грн., вважати iншими необоротними матерiальними активами.
Для нарахування амортизацiї по нематерiальним активам застосовується прямолiнiйний метод. Лiквiдацiйна вартiсть прирiвнюється до нуля.
Застосовуються наступнi методи оцiнки запасiв при продажу або iншому вибуттi: по ме-тоду ФIФО (перший за часом надходження) при вiдпусканнi запасiв у виробництво, ме-тод цiни продажу при вiдпусканнi товарiв у реалiзацiю.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги включається до пiд-сумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина сумнiвних боргiв. Сума резерву сумнi-вних боргiв установлюється на пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгованостi за про-дукцiю, товари, послуги за термiном її непогашення.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управ-лiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi ре-зультатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандар-ти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих ви-кривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв що-до сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiт-ностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою ви-словлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої ду-мки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Пiдприємство не формує резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за товари, ро-боти, послуги вiдповiдно до обраної облiкової полiтики. На нашу думку, сума резерву повинна складати 30,0тис.грн., вiдповiдно у фiнансовому звiтi чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi повинна складати 441,3 тис.грн. Формування резерву сумнiвних боргiв також має вплив на нерозподiлений прибуток (збиток).
Даний вплив на фiнансову звiтнiсть є суттєвим, але не всеохоплюючим.
Висновок:
Умовно-позитивна аудиторська думка щодо фiнансової звiтностi ПрАТ «Паритет»:
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдста-ва для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть ПрАТ «Паритет» у складi Форма 1-м — Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва (Додаток 1 до П(С)БО 25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва»), Примiтки до рiчної фi-нансової звiтностi, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан пiд-приємства на 31 грудня 2015 року та її фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на за-значену дату вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi.
Iншi питанняЦей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв

Додатковий роздiл:
Цей роздiл пiдготовлено на вимогу Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
1. Вiдповiдно до вимог статтi 155 Цивiльного кодексу України «Статутний капiтал товариства визначає мiнiмальний розмiр майна товариства, який гарантує iнтереси його кредиторiв. Вiн не може бути меншим розмiру, встановленого законом.».
Вартiсть чистих активiв товариства не вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме час-тинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв товариства (акти-ви за вирахуванням зобов’язань) станом на 31.12.2015 року дорiвнює -548,4 тис. грн., тобто менше величини статутного капiталу.
Статутний капiтал товариства станом на 31.12.2015 року повнiстю сплачений й ста-новить 20 000 грн., який розподiлено на 200 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,00 грн. Статутний капiтал сплачений засновниками повнiстю.
Емiсiя та розмiщення акцiй у 2015 р. не проводилось.
Державна частка вiдсутня. Змiни в статутному капiталi в звiтному перiодi не вiдбувалися.
Станом на 31.12.2015 року резервний капiтал не створено.
Станом на 31.12.2015 р. нерозподiлений збиток складає 568,4 тис. грн.

Акцiї емiтентом не викуповувалися.
У 2015 роцi змiни до Статуту пiдприємства не вносились.
Власний капiтал визначений правильно, його структура та призначення пiдтверджуються дани-ми аналiтичного облiку.

тис.грн.
Склад власного капiталу
На початок звiтного перiоду, тис. грн. На кiнець звiтного перiоду,
тис. грн.
Статутний капiтал 20,0 20,0
Додатковий капiтал — —
Iнший додатковий капiтал — —
Резервний капiтал — —
Нерозподiлений прибуток (367,1) (568,4)

Дивiденди власникам акцiй у 2015 роцi не виплачувались.
2. Розкриття iнформацiї про активи та зобов’язання.
Iнформацiя про активи та зобов’язання пiдприємства, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», розкрита повно та достовiрно i вiдображена в фiнансових звiтах ПрАТ «Паритет» вiдповiдно до вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, прийнятих в Українi.
3. В ходi порiвняння фiнансової звiтностi, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що роз-кривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом фiнансової звiтнiстю суттє-вих невiдповiдностей не виявлено.
4. На протязi 2015 року товариством не здiйснювалось вчинення значних правочинiв, а саме 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi чистих активiв товариства за даними останньої рiчної звiтностi у вiд-повiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства».
5. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
6. Пiд час проведення аудиторської перевiрки доказiв ризикiв суттєвого викривлення фiнансо-вої звiтностi внаслiдок шахрайства аудитором не отримано.
7. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплину-ти на фiнансово-господарський стан товариства.
На протязi звiтного року в товариствi не вiдбувалися подiї, якi можуть вплинути на фiнансо-во-господарський стан товариства.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму та аудитора
Повне найменування:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Баланс + Аудит»
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 31273030
Юридична адреса та мiсцезнаходження: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 60 рокiв Жовтня, 4, офiс 1, кiм. 211, тел.76-50-21,76-50-22,76-50-53, факс (0536) 76-50-21
Реєстрацiйнi данi: Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя АОО № 128124, номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 1 585 120 0000 002275, дата проведення державної реєстрацiї 08.12.2000р. Виконавчим комiтетом Кременчуцької мiсь-кої ради Полтавської обл.
Свiдоцтво Аудиторської палати України № 2564, про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторсь-кої дiяльностi, видане Аудиторською палатою України 30.03.2001 року на пiдставi Рiшення №100, термiн дiї до 31 березня 2021 року.
Аудитор, що здiйснив аудиторську перевiрку: Тарасова Iрина Iванiвна, сертифiкат серiї А № 005700, виданий на пiдставi рiшення АПУ вiд 29.04.2004р. № 134, чинний до 29.04.2019 р.Директор ТОВ
«Аудиторська фiрма «Баланс+Аудит»
(сертифiкат серiї А № 005700,
виданий на пiдставi рiшення АПУ
вiд 29.04.2004р. № 134,
чинний до 29.04.2019 р.) I.I.Тарасова

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 1 0
2 2014 1 0
3 2013 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Особа, призначена Наглядовою радою вiдповiдно до Статуту Товариства. Так

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Нi. Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів — юридичних осіб 0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

  Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) НI.

 

Наглядова рада самооцiнку не проводила

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.
Інші (запишіть) Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.

 

Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) За рiшенням Загальних зборiв Товариства.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Нiяких спецiальних вимог до членiв Наглядової ради у внутрiшнiх документах Товариства не передбачено. X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Новi члени Наглядової ради самостiйно ознайомлюються iз змiстом внутрiшнiх документiв товариства, своїми правами та обов’язками.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Ні Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Вiдповiдно до Статуту, це питання вирiшується Наглядовою радаю Товариства.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) У попереднього аудитора закiнчився строк дїї лiцензiї.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Статутом Товариство передбачено проведення зовнiшнього аудиту

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Створення та функцiонування Ревiзiйної комiсiї не передбачено установчими документами товариства.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): НI

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Немає
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Немає кодексу корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Немає кодексу корпоративного управлiння.

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Паритет» за ЄДРПОУ 25153928
Територія за КОАТУУ 5310400000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 260
Вид економічної діяльності за КВЕД 25.11
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон проїзд Галузевий, буд.30, м.Кременчук, Полтавська обл., 39610

 

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2015 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 469.1 422.5
— первісна вартість 1011 1016.5 1021.3
— знос 1012 ( 547.4 ) ( 598.8 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 469.1 422.5
II. Оборотні активи
Запаси 1100 584.3 471.3
— у тому числі готова продукція 1103 154.2 119.1
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 640.4 363.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
— у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 97.4 90.1
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 5.5 3.9
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 55.3 94.9
Усього за розділом II 1195 1382.9 1024.1
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 1852.0 1446.6

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20.0 20.0
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -367.1 -568.4
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 -347.1 -548.4
II. Довгострокові забов»язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
— товари, роботи, послуги 1615 867.9 493.5
розрахунками з бюджетом 1620 144.5 35.2
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
— зі страхування 1625 35.6 25.8
— з оплати праці 1630 193.3 90.0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 957.8 1350.5
Усього за розділом IІІ 1695 2199.1 1995.0
ІV. Зобов»язання, пов»язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 1852.0 1446.6

 

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2892.5 3680.8
Інші операційні доходи 2120 0 552.0
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 2892.5 4232.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2827.5 ) ( 3448.9 )
Інші операційні витрати 2180 ( 261.3 ) ( 777.2 )
Інші витрати 2270 ( 5.0 ) ( 116.1 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 3093.8 ) ( 4342.2 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 — 2285) 2290 -201.3 -109.4
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 — 2300) 2350 -201.3 -109.4

 

Примітки до балансу В 2015 роцi бухгалтерський облiк господарських операцiй ПрАТ «Паритет» проводився вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIY вiд 16.07.1999 р., Iнструкцiї «Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй», затвердженої наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999 р. та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Облiкова полiтика визначена наказом Виконавчого директора ПрАТ «Паритет» № 10 вiд 31.01.2014 р. «Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику пiдприємства».
Примітки до звіту про фінансові результати В 2015 роцi бухгалтерський облiк господарських операцiй ПрАТ «Паритет» проводився вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIY вiд 16.07.1999 р., Iнструкцiї «Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй», затвердженої наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999 р. та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Облiкова полiтика визначена наказом Президента ПрАТ «Паритет» № 10 вiд 31.01.2014 р. «Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику пiдприємства».
Керівник Безуглий О.Б.
Головний бухгалтер Крiпак О.I